De svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn

Liv og Lyst var nyligt her i /: Kjøbenhavn :/
Da Studenterne vi slutted /: i vor Favn :/
Der var svenske, der var norske /: ja sogar :/
Finske troer jeg ogsaa at der blandt dem var.
Sikken Re'elighed den Aften /: da de kom, :/
Oehlenschlæger nær man havde /: revet om :/
Mange maatte ned i Rende /: stenen brat, :/
Der var ogsaa Mange som fik bulet Hat.
Krinolinerne de maatte /: døie ondt :/
Thi i Trængslen maatte de dem /: snurre rundt, :/
Politiet havde rigt'nok /: Møie med :/
At vedligeholde indre Rolighed.

Hvilken Jubel, hvilken Glæde /: var her dog :/
Aldrig har man Mage seet til /: saadant Tog, :/
Næsten hver et Vindu' var be /: hængt med Stads, :/
Damerne indtoge dog den største Plads.
De med hvide Lommeklæder /: vifted net, :/
Hvert et Blik de laante ud var /: heel coquet, :/
Blomster kastede de paa dem, - /: ja man veed :/
At der ogsaa kom en Urtepotte ned.
Da saa Mængden hen paa Øster /: gade kom :/
Saa man hos Herr M… en yndig /: Dame som :/
Et "Velkommen" nikked til dem /: nok saa flot, :/
Skjøndt det var en udstaferet Dukke blot.

Da man over Gammeltorv hen /: drog - O , vee! :/
Hørtes Suk fra hver især som /: fik at see :/
At Guldæblerne de ikke /: sprang idag, :/
Men det maa jo blive Magistratens Sag.
Lystigt man til Universi /: tetet drog, :/
Hvor der vaied smukt og stolt vort /: Dannebrog, :/
Men hvor blev dog hver Betjent saa /: vred i Sind, :/
Da man nu ad Porten vilde storme ind.
Nu kom Borgerne og de fik /: hver en Gjæst :/
Og man tog da dem hvorom man /: syntes bedst, :/
Nu i Hast det gik da til Qvar /: teret hjem, :/
Der paa bedste Maade man traktered dem.

Næste Dag i Kongenshave /: Gilde var, :/
Flere maatte savne et Par /: ti Billard, :/
Men man drev dog Tiden hen med /: Griin og Fjas :/
Og med velforsynede Champagneglas.
Hvem der satte Liv i Tøiet /: allermeest :/
Det var Damerne hvoraf der /: dog var fleest, :/
De med Iver hængte ved Stu /: denterne, :/
Disse henad Natten fik Præsenterne.
Der var Mange som kun fik en /: Ring af Guld, :/
Endnu Flere var der som fik /: Tuden fuld, :/
Kurve blev ved Festen ei le /: veret ud, :/
Men de Fleste fik en skjøn og herlig Brud.

Derpaa tog man rundtenom i /: Sjælland da, :/
Det var noget som Studenter /: ne gad ha'e, :/
De med Bønderpigerne sig /: mored ret :/
Og de svinged sig i Dandsen med dem let.
Saa kom de til Kongen op paa /: Fredensborg :/
Kun af Jubel gjenklang denne /: Kongens Borg, :/
I en Hast blev Telegraphen /: sat igang, :/
Carl fik derved Tanken vendt paa Dannevang.
Da man nu sig havde moret /;: ud paa Nat :/
Og Enhver da havde faaet /: sig en Hat :/
Sov de Alle Rusen ud i /: Ro og Mag, :/
Drømmende om Viin og Qvinder indtil Dag.

De til Børsen ogsaa bleve /: budet ned, :/
Men om Coursen vidste de dog /: ei Besked, :/
Da de derimod kom ud i /: Tivoli :/
Sagde de: "ja det kan vi os finde i."
Tiden den gik hen med pure /: morsom Spøg, :/
Skade at Fyrværkeriet /: blev til Røg, :/
Men dog sagde Alle: "det var /: Satans pent" :/
Og man mored sig heelt ud paa Natten seent.
Da de reiste bort, ak! da var Fanden løs, :/
Thi af Sorg nu saae man græde /: hver en Tøs, :/
Og til Afsked sagde de: "kom /: snart igjen," :/
De Studenter! ak! det var dog rare Mænd.