Nr. 6
om
Restauratøren og Jordemoderen

Nu snart det store Slag skal staa,
Da Alle deres Dom vil faa -
Hu ha, den er sgu vældig kold,
At komme i Justitiens Vold.
Julia, Julia, Julia, Julia Hopsasa,
Julia, Julia, Julia Hopsasa.

Madammen (som er inte hængt)
Hun har det rigtnok grulig strengt,
Hun græder store Potteben,
Men denne Anger er for seen!
Julia, Julia osv.

Restauratøren han er seig,
Skjøndt den jo inte staar paa Steg,
Han siger: "Jeg er ligeglad!" -
Ja, Gudbevares, sikken Rad!
Julia, Julia osv.

Entreprenørens Mod er brudt,
Hans store Hund er bleven skudt, -
Han føler sig saa tungt forladt,
Og græder baade Dag og Nat.
Julia, Julia osv.

Det Samme det gjør ogsaa Den,
Der var hans søde, lille Ven;
Det stakkels Barn, hun vaander sig:
"Hvad vilde jeg paa den Galei!"
Julia, Julia osv.

Restauratørens Kjærest leer,
Sin tunge Skjæbne ei hun seer,
Hun spiser og hun drikker flot,
Det Bedste er sgu ei for godt.
Julia, Julia osv.

De Andre lider bitter Kval,
Jo den er rigtnok grulig gal,
Forspildt er hele deres Liv;
O Herre, naadig dem tilgiv!
Julia, Julia, Julia, Julia Hopsasa,
Julia, Julia, Julia Hopsasa.

Beretning.
Fosterfordrivelsen synger nu paa sit sidste Vers. Som vi meddelte i Nr. 5 er Sagen nu bleven sluttet og de Tiltalte vente nu paa deres Dom.
22 Personer har i Alt været tiltalte, men kun de 18 have været arresterede, da de fire Andres Delagtighed i Forbrydelsen kun var saa ringe, at Forhørsdommeren ikke fandt nogen Betænkelighed ved at løslade dem imod Kaution.
Efter at der nu er taget Udskrifter af Protokollen, er der udnævnt Aktor og Defensor i Sagen.
Aktor er Overretsprokuratør Bloch, Defensor er Overretsprokurator Berggreen.
Da Sagen ikke frembyder Differentspunkter, og da alle de Tiltalte har bekjendt sig skyldige i de dem imputerede Forhold, bliver Aktors og Defensors Arbejde - navnlig da den Sidstes - kun meget ringe, og Dommen vil kunne ventes afsagt med det Første.
Ingen slipper under 6 Gange 5 Dages Vand og Brød, de mest Kompromitterede , Madam B., Værtshusholder O., og Madam J., antages at ville komme i Tugthuset, Entreprenør M. derimod i Forbedringshuset, hvilken Straf ogsaa venter Flertallet af de andre Tiltalte i denne rædselsfulde Sag.
Der har været Tale om at Arrestanterne skulde løslades indtil Dommen falder, men da de Alle er bemidlede Folk, kunde det befrygtes, at de vilde gjøre sig usynlige, naar man slap dem ud, og stikke af til Amerika, og dette Stykke bør ikke lade sig opføre.
Vi er blevne gjorte opmærksomme paa, at den i Nr. 5 bragte Meddelelse om, at Sagen skulde være bleven afsluttet efter Justitsministeriets Ønske, savner al Grund.