Barnemordersken
M. Winters
Dom

Nu Straffens Time er endlig kommen,
Marie Winter, o hør nu Dommen!
Og tænk paa alle de Smaa, der led,
Som myrdet blev med Koldsindighed.

O, hvilken Kvinde med Moderhjærte,
Kan ikke røres ved Barnets Smerte,
Vil ikke værne om svage Siv,
For Barnet offre sin Kraft, sit Liv.

Og Du som voved at trodse Loven,
Og tænkte ei paa en Gud heroven,
Men frækt berøved de Spædes Liv,
O, Herre, naadigen dog tilgiv!

Vel sandt, hun ændsed ei Graad og Smerte
Saa kold og slet hendes Moderhjærte,
Med Livet maa hun nu sone det,
Fordi som Moder hun var saa slet.

En saadan Grumhed foruden Lige,
En Moders Pligter hun kunde svige!
Ei kunde ynkes ved Uskylds Graad,
Men frækt forøved hin Skændselsdaad.

Men Herren haver et vaagent Øie,
Paa Jord han skuer hver Ting saa nøie;
Han taaler ei, at der øves Sligt,
At Kvinden glemmer sin Moderpligt.

For Himlens Dommer hun snart vil stande,
Med Synden præget udi sin Pande,
Han dømme hende saa mild og god.
Skjøndt Dydens Vei hun saa frækt forlod.

Beretning
Høiesteret har i disse Dage stadfæstet Overrettens Dom, hvorved Barnemordersken Marie Winter skal have sit Liv forbrudt. Hun har i den lange Fængselstid ikke yttret nogen synlig Anger over sin Brøde, saa der er neppe nogen Mulighed for, at hun bliver benaadet.
Men hvor forfærdelig er ikke også hendes Forbrydelse! At tænke sig en Moder, der saaledes som hende har kunnet med rolig Samvittighed dræbe sine 6 uskyldige Smaabørn, er saa uhørt, at man længe ikke har fundet noget Sidestykke i Unaturlighed.
Man kan til Nød forstaa en stakkels ung Piges Fortvivlelse ved at blive forskudt af sin Forfører og som blottet for Alt ikke veed nogen Udvei til at forsørge sit Barn, kan begaa en saa uhyggelig Forbrydelse, at ombringe sit Barn, men her foreligger ikke mindre end 6 saadanne Børnemord, saa al Medlidenhed og Deltagelse for hende vil være paa urette Plads.
Hun har forskyldt sin Straf og Loven maa ske Fyldest.
Beretningen om alle disse Børnemord er saa bekjendt, at det vil være ufornødent at gjentage den her. Kun skal tilføies, at de 2 første Mord har hun begaaet i Sverrig, de 4 senere her i Landet.
Hun hensidder i Arresthuset paa Bleigdamsveien i hvis Gaard man antager Henrettelsen vil foregaa. Dagen er endnu ubestemt.
Efter hvad der meddeles i Bladene har et Flertal af Høiesteretsassessorerne indstillet hende til Benaadning; det vil derfor snart erfares, hvorvidt Hs: Maj. Kongen vil benaade hende.