D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens
Sølvbryllup,
den 28de Juli 1894

Da Vaaren, klædt som Brud i fagrest Smykke,
Med tusind Stemmer fejred Eders Fest,
Da delte Dannerfolket Eders Lykke,
Og ønsked Eder, hvad det mente bedst.
Og se, mens fem og tyve Aar er svundne,
For hver Dag fik vi Eder mere kær,
Til vore Hjerter blev I trofast bundne,
Og Eders Børn staa os som Frænder nær.

Fra Sveas Kyst som Brudepar I stævned
Til Sjølunds Bøgeskov, til Gyldenlund,
Kong Karl sin Datter stolt og villig nævned
Som Danmarks Kronprinsesse fra den Stund.
Hun var hans Alt, men at i gode Hænder
Han vidste hende, var hans Hjertes Trøst;
Derfor i Dag hinsides Sundet sender
Vort Nabofolk os Bud med takfyldt Bryst.

Nu er der Fest igen i Borg og Hytte,
En Folkefest i hvert et venligt Hjem,
Og medens I til vore Sange lytte,
Skal som en fælles Tekst af dem gaa frem:
At I og Eders Børn forstod at vinde
Det danske Folk ved jævn og prunkløs Færd,
Saa denne Dag skal straale i vort Minde
Og altid være os i Tanken nær.

Vort kære gamle Danmark os forener,
Som I vi elske dette lille Land,
Og om end Eders Slægt sig fjernt forgrener,
Her skattes I dog bedst ved hjemlig Strand.
Glem ej: i lyse Tider som i mørke
Har alle Danske kun en fælles Bøn:
Gid I og Eders Slægt gaa frem i Styrke
Og Lykke indtil Eders Guldfest skøn.

Program for Festlighederne i København
i Anledning af Sølvbrylluppet d. 28. Juli 1894.

Kommunalbestyrelsens Udvalg har bestemt følgende for Festlighederne d. 28. Juli:
Byen ventes om Dagen festligt smykket. Om Aftenen ville de Strækninger, som Deres Kgl. Højheder ventes at ville passere, blive festligt belyste. Amalienborg Plads vil ved Kommunens Foranstaltning blive smykket, ligeledes Raadhuspladsen, og paa Raadhuset vil der i Dagens Løb blive musiceret.
Kørselen om Aftenen forventes at ske paa følgende Maade: Fra Amalienborg ad Amaliegade til Toldboden, ad Langelinie til Classensgade, Østerbrogade, Søgaderne, Gyldenløvesgade, Vesterfarimagsgade, Vesterbros Passage, Frederiksberggade, Gammeltorv, Vimmelskaftet, Højbroplads, Østergade, Kongens Nytorv, Strandstræde, St. Annaplads, Amaliegade.
Paa Reden vil Flaadens og "det Forenedes" Skibe blive henlagte i Linien fra Bommen Nord efter.
Søerne ville blive festligt belyste, ligeledes Raadhuspladsen og de øvrige offentlige Pladser og Bygninger, forbi hvilke Kørslen gaar. Det ventes, at de Private paa disse Strækninger, derunder begge Sider af Søerne, ville illuminere fra Kl. 8½ - 11½. Der maa ikke benyttes Begkranse eller Begfakler.
Paa Blegdamsfælleden musiceres fra Eftm. Kl. 5, og Festen afsluttes her med Fyrværkeri paa Strækningen hen imod Store Vibenshus. Fyrværkeriet afbrændes Kl. 11½.
I Frederiksberg Have Musik fra Kl. 5-10.
Samtlige Beboere af kommunale Stiftelser blive bespiste af Kommunalbestyrelsen.
Hovedstadens Lykønskning til D. Kgl. Højheder overbringer Kommunalbestyrelsen ved en Deputation.
Den 27de Juli modtager Sølvbrudeparret Corps diplomatique og norske og svenske Deputationer, og Kl. 8 er der Taffel hos Kronprinsen for Kongefamilien og Ministrene m. Fl.
Den 28de, Festdagens Morgen, synger de københavnske Sangforeninger for Sølvbrudeparret paa Pladsen foran Palæet. Kl. 10 Gudstjeneste i Palæet, derefter Modtagelse af Ministrene, Deputationer osv. Om Middagen Taffel hos Kongen, om Aftenen Køretur gennem den illuminerede By. Søndag d. 29. overværer Sølvbrudeparret Gudstjenesten i Frue Kirke. Senere paa Dagen igen Modtagelse, om Aftenen Kur hos Kronprinsen og Kronprinsessen.
I den kronprinselige Have opføres en midlertidig Bygning til 1000 Personer, hvor Gæsterne d. 29. skulle supere.
I Strandstræde vil den svensk=norske Generalkonsulatsbygning blive særdeles rigt udsmykket og illumineret.
Konsul Konows Ejendom i Amaliegade, hvor Grev Bille=Brahe bor, ligeledes.
Konsejlspræsident Estrups Bolig, Toldbodvejen 34, vil blive ualmindelig smukt dekoreret.
Moltkes Palæ i Bredgade ligeledes.