En ny og lystig Vise
om:
Pjaltenborgs Brand;

Julia Julia
Julia Julia Hopsasa!
Julia Julia
Julia Hopsasa!
Den Vægter standser i sit Vers,
Brand han brøler og gjør Commers,
Det klemter stødt i Taarnets Top,
Sprøiterne komme i fuld Galop.
Julia Julia osv.

"Hei, Vægter! Hvor skal Slaget staa?"
"Oppe paa Hjørnet af Aabenraa! -
"Ih, Gud Bevares! Skal den Sorg
Ramme det prægtige Pjaltenborg!"
Julia Julia osv.

Fra Taget vælted’ Damp og Røg,
Ild=Drenge høit gjennem Luften fløi,
De lyser op den dunkle Nat,
Medens de lege saa vildt Tagfat.
Julia Julia osv.

I Borgen boede der en Flok
Lazarusser – det veed jeg nok –
Men fine Folk man ogsaa fandt,
Ja der boede en Lieutenant.
Julia Julia osv.

Og hvem der nu i Senge laae,
Naaede knap at faae Buxerne paa;
Men hvem der stod og sov – Hurra! –
Frelste sit Liv og Tøi endda. –
Julia Julia osv.

Og der kom Een og der kom To,
En paa bare Been, En paa Skoe,
En kom med Hat – og den var graa –
Og saa havde han Sokker paa.
Julia Julia osv.

En drukken Mand de slæbte ned
Mens til Værten han raabte vred:
"Fiirskilling gav jeg Dig, min Ven!
Maa jeg saa be’e om de To igjen!"
Julia Julia osv.

Hvormange Men’sker der blev brændt
Er mig ikke endnu bekjendt -
Og hvem det er man kan ei see,
Thi man finder kun Maverne.
Julia Julia osv.

En chemisk Svolvstik blev der sagt
Har vor Pjaltenborg ødelagt –
Hvad er da Verdens Glands og Skin
Alt mod en usselig Fyrrepind?
Julia Julia osv.

Yderligere Oplysning
Om denne fyrgterlige Begivenhed indeholder følgende, til Indrykkelse i et offentligt Blad indsendte Brev fra Een af Beboerne. (verba ipsissima.)

"Høy Ængstelig Meldelse.
Søren Jensen, Snekersvend af Profitionen 54 Aar gammel, kan ikke undgaa at meddele enhver, om denne Gruesome Skjæbne Natten den 22 Martz lige under vores Soveværelse No. 21 hvori befantes 4 Manspersoner opkom denne Grusomme Ild, da førstnævnte Vognede som strax kunde Merke at der var Ild i Huset og var strax Resolveret at vogne de 3 andre Mænd det første jeg greb til det var at obne Døren og saa at der var Ild i Trapen og derefter obnede et Vindu og saa at der var Ild i alle 4 Hjørner af Gaarden da sammenfolder jeg mine Hænder og beder til den Almægtige Gud om Hjælp og om jeg var skabt til at brendes levende, som aldrig har gjort noget Menneske Ondt. jeg fik den Aandsnerværelse og Resolverte at Bryde igjennem Taget som lykkedes mig at komme op paa Skorstenen over i den anden Gaard og en Mand med som nøgen sat sig paa Rygningen indtil Brandcorpset befallede snarest mulig at komme bort som lykkedes med stor Møye, de andre 2 Mænd vare bange for at falde ned og blev i Luerne. Det lykkedes dog mig at jeg fik min Frakke men ved min Udbrydning fik jeg den Total Rogineret ligeledes mistede jeg en Pakke med hvori var 2 Skjorter 2 Væste og 2 par Strømper, ligeledes den jeg havde paa da jeg kom i Logi havde jeg taget af mig og fik netop Tid til at tage Frakken paa det nøgne Legeme."