Ægteskabs-Contoiret

Nu kan man blive giftet,
Thi i den Gade, hvor jeg boer,
Der har de faaet stiftet
Et Ægteskabs=Contoir.
Den Ting er ellers deilig,
Di-da-deilig,
Nu faaer man ei Uleilig=
hed mere med at fri.
Contoiret: Diverse gode Hanner med Top og Hanekam, saavelsom udvalgte Hunner med Crinoline haves stedse paa Lager. Bestillinger fra Landet effectueres prompte.

Hurra for Magistraten,
Som gav Bevillingen dertil;
Ideen er krabaten,
Som man erfare vil.
Der gaaer saamange Piger,
Pi-pa-Piger,
Der, efter hvad man siger,
Saa gjerne giftes vil.
En Pige: God Dag! Jeg vilde gjerne spørge, om De har en pæn Mand til billig Priis! Naar han blot er køn og har Penge, samt for resten er ung og godmodig, komme vi nok ud af Resten.Min Næse er rigtignok lidt skæv, men han ta'er mig vel alligevel, thi det er ikke altid Næsen det kommer an paa.

Contoiret ikke skader,
Og det vil sikkert holde Stik,
I flere Hovedgader
Bli'er der vist en Boutik
Med Friere paa Snore,
Sni-sna-Snore,
Og dem, som Lykke gjo're,
Betale nok honnet.
En Frier: Jeg ønskede en Kone af sat Alder - Boutikssvenden: Godt, Lille! Værsgo' at see Dem om i Boutiken, der har vi en Hun=Frier med sex Unger. Frieren: Nei, jeg siger saa mange Tak. Jeg ynder nok Landlivet, men jeg holder inte af Producterne. Farvel!

Hver sulten Fyr, som kunde
Knap forhen faae sig en Bid Brød,
Og som gik uden Bunde
I Støvlerne - Guds Død!
Han staaer ei til at trænge,
Tri-tra-trænge,
Men ta'er en Mø med Penge
Og gammelt Adelskab.
En Mø med en Sælgekurv: Aa, Mo'er Svendsen, see lidt efter mine Ræddiker, mens jeg gaaer op paa Ægteskabs=Contoiret; jeg vil nu see at faae en Baron, eller saadan en anden Kapun, der har Sølv, til at gifte mig.

Den Kurvemager seer'et
Og leer - nu kommer han i Skud,
Thi der bli'er vist leveret
En heel Deel Kurve ud.
Men Den, der gaaer i Tøiet,
Ti-ta-Tøiet,
Han bliver nok fornøiet,
Naar først han bliver gift.
Samtale Morgenen efter Brylluppet: Hør, lille Fatter, holder Du Barbeerkniv? - Barbeerkniv? Ja! - Det var rart, thi da Du nu veed, at jeg er over de Fyrre, saa behøver jeg ikke at skjule for Dig, at jeg har en stærk Ansats til Overskjæg, som saamange andre Damer, der ere meget yngre end jeg, ere plagede med. - Overskæg? Puh! Hent mig en Pægl! Jeg drikker aldrig Kaffe om Morgenen.

Ja, der vil blive Lager
For Friere af hver en Art,
For Damer - hvad behager?
Og Enker - det er rart,
Samt Stoddere, Baroner,
Ri-ra-roner,
Og skjæggede Personer,
Samt Folk foruden Bart.
Smagen er forskjellig: Nogle holde meest af Ungersvende med glat Ansigt. Andre ynde de gamle Svende med Haar i Ansigtet. Saa blive de Alle forsørgede.

I Piger og I Enker,
Nu kan I sagtens faae en Mand,
Men vogt Jer og betænker,
At tidt man feile kan.
Før har jo Verden staaet,
Sti-sta-staaet,
Og Pigen Mand har faaet,
Da ei der var Contoir.
Men det er nu ligemeget, thi hvem der har en Pukkel enten for eller bag, kan godt være tjent med Indretningen, og Ideen er arriveret directe fra London og Paris, hvor Folk ere saa civiliserede, at de hverken uleilige sig selv med at frie eller med at skaffe Børn, men lade Alt besørge ved Contoirer.

Hvis man en Kone lyster,
Saa var det dog et Pokkers Spil,
Om der man traf sin Søster,
Som ogsaa giftes vil,
Dog kunde det jo hænde,
Hi-ha-hænde,
Men nu har Visen Ende,
Og Ende har jo Alt,
Med Undtagelse af Daarskaber og Ægteskabscontoirer, enten de saa holdes i store Sale eller i mørke Huler af gamle Kjærlinger, og dem maatte man helst lade være at fuske i Haandværket. Punktum.