Odense Universitetsbibliotek.

        

Fortegnelse over fuldstændige visetitler.

 

Allernyeste Vise om Inspektøren og "Pleiemoer" paa Stolpegaard

OUB-131a

Amanda og Hermann

OUB-5b, OUB-39b og OUB-113b

Amerikansk Humbug. Hvorledes en kjøbenhavnsk Fiskerkone og hendes Mand reiste bundfattige til Amerika, men ved en Humbug, som Enhver kan gjøre dem efter, i disse Dage ere hjemkomne med over 50,000 Rigsdaler. Aa Petersen, aa Petersen, den var regnet ud. Enhver, som læser denne sandfærdige Vise, anmodes om, ikke at tale om det til Hr. Petersen, da vi have lovet at tie stille og ikke lade hans Bekjendte vide, hvorledes han bar sig ad

OUB-561

Andreas Hofers Død

OUB-268b

Anna Marie, søde Pige! Vise om den glade unge Pige, som de Alle vilde kysse. Til den bekendte Marsch=Polka, som synges i Tivoli

OUB-27a

Annette og Peter Christian, som gik i Skoven sammen og plukkede Blomster, men Troldene og Elverpigerne gjorde dem helt konfuse, hvorefter de giftede sig

OUB-537a

Arbejdsmandens Vise

OUB-504a

Arie

OUB-365b og OUB-382b

Axel og skøn Inger eller Kærlighed til Døden. Visen om de to Elskende, som ved en Skolelærers Ondskab og List bleve adskilte, indtil de i Døden forenedes

OUB-50a

Bal i Haven. Den nyeste Revuevise om Øllet, Fiskerkonen, Tuberklerne, Strandvejstyven, Kvægtorvet, Frelsens Hær, Skruebrækkeren og meget meget mere

OUB-336a

Barnemordersken M. Winters Dom

OUB-158

Barnemorderskens Sang i Fængslet, saaledes som hun selv har digtet den i de lange og tunge Timer, som hun tilbragte i Arresten

OUB-464a

Barnets Død

OUB-574c

Beskedne Ønsker

OUB-290c, OUB-407b og OUB-610b

Blomster=Pigen(s Sang)

OUB-203b, OUB-336b, OUB-455b og OUB-488b

Boretyven. En splinterny Vise om den verdensberømte Boretyv, der i flere Aar ustraffet har hjemsøgt Kjøbenhavnernes Pengeskuffer, og som nu endelig ved vor nidkjære Politis Anstrengelser er bleven paagreben. Skreven til Skræk og Advarsel for Ligesindede

ENy-150a

Borgervæbningens Ophævelse

OUB-104

Briggen "Speed"s Forlis og Undergang ved Skagen. Den skrækkelige Stranding ved Skagen, hvorved hele Besætningen paa nær 1ste Styrmand omkom, trods de kække Redningsmænds modige Kamp mod det frygtelige Hav

OUB-492

Bum!! eller Studentens Gaberbejse og et Par pæne Ord i hans Skudsmaalsbog. Af Nathalia Fut. Sypige

OUB-334a

Børneslagteriet i Elbagade, hvor en Mængde smaa Plejebørn mod Betaling af 500 Kr. bleve hensatte og derefter ynkelig ombragte, indtil Politiet nu har opdaget den skrækkelige Forretning

OUB-160

Baadsmand Oles Peter

OUB-460b

Carl og Emma

OUB-523

Dagmar ta'r det med knusende Ro

OUB-22b

Daisy Bell efter Brylluppet eller Saadan kommer det let til at se ud. En prosaisk Ægtemands Ord til den dejlige Daisy

OUB-137a

Daisy Bell! eller Cyklistens Frieri!

OUB-487a

Danmark

OUB-629b

Danmark, mit Fædreland!

VB-265b

Danmarks stærkeste Mand, Carl Jensens ulykkelige Død den 29. August

OUB-485

Danmarks Ven, de Franskes Keiser, Napoleon III

OUB-405

Dansk Krigssang for vore Jenser

OUB-422a

Dansk Udvandrersang

OUB-111b

De fire Guldringe eller Kærlighed og Lykke. En virkelig Begivenhed fra Jylland om to unge Mennesker, der elskede hinanden

OUB-596a

De glade Københavneres nyeste Honnørmarsch

OUB-505a

De glade Pigers Liv paa Alleenberg, hvilket af mange kaldes Træk, og hvorledes de faa Gyngeture, Chocolade og andre Rariteter, gratis af Herrerne

OUB-206a

De maa vente, Kære, De maa vente! Den nyeste Revue=Vise til den bekendte yndede Melodi

OUB-250b

De norske Lodser er raske Svende. Niels fra Akren og hans to Sønners modige Handling paa Søen

OUB-47a

De skrækkelige Begivenheder paa Dampskibet "Prins Carl", hvor en Morder nedskød og nedstak 12 Mennesker, baade Kvinder og Børn, d. 17 Maj 1900

OUB-381

De stakkels Sjoueres Ruin, eller De nye Bybude. Nationalsang for Bybudene eller Variation over Themaet: Ak ingen Mennesker, ak ingen Dyr, Paa vor velsignede Klode, Træller som jeg ulyksalige Fyr, Jeg er aldeles marode!

OUB-345

De sønderjydske Piger

OUB-141b

De to Drosler

OUB-267b og OUB-554b

De to Ligrøvere eller Et skrækkeligt Øieblik. Vise om de to Ligrøvere, der efter Slaget ved Sedan plyndrede de Døde og dræbte de Døende, men hvoraf den Ene af Begjærlighed kom til at dræbe sin egen saarede Søn

OUB-289

De tre Søstre eller Dansens Magt. Hvorledes tre fattige Søstre bleve Danserinder og siden bleve røvede og bortførte til Ægypten, hvor de vare Slavinder, indtil de tre franske Officerer reddede dem og giftede dem i Frankrig, hvortil de lod deres fattige danske Moder komme

OUB-268a

De unge Elskende

OUB-555b

De 50 forførte unge Piger i København, Alle berøvede deres Uskyld paa en lumsk Maade af en og samme Person, som nu sidder under Anholdelse og venter sin Straf

OUB-153

Den allernyeste om Grossereren og Studenten, og den store Bataille paa Østergade, hvor der vankede fæle Renter af en Kapital, som Grossereren havde sat ud hos Studenten ved Lægekongressen

OUB-60

Den allernyeste Vise om Bagermadamen. Skreven til Skræk og Advarsel for alle Ligesindede

OUB-74

Den allersidste nye Sang Hold mig i Haanden, paa den populæreste Melodi: "En glad Trall" eller Vi spiser ikke Søm, Og flækker ikke Vind, Og hænger ikke Vandgrød i Vinduet ind. En morderlig grinagtig Vise

OUB-204a

Den allersidste Vise om Afskedsbrydekampen mellem Bryderkongen Heygster og Maler August Saft

OUB-321a

Den bekjendte gemytlige Vise Sju! eller Ingen ”Gaber-Beise”. Et Klageraab fra de tungsindige Skomm’erdrenge

OUB-101a

Den blinde Mands Sang. Om Søren Rasmussen fra Stubbekjøbing, som fra sin Barndom har vandret i Mørke og senere lidt meget af Sygdom

OUB-102a

Den borgerlige Tollerist, eller: Hvorlunde den borgerlige Tollerist=Rekrut, Peter Trippelsen, var til Præsentation for Generalen og fik en Blyhat, hvisaarsag hans Compagnichef maatte trække ham op af Grøften, samt hvorledes han kom paa Hovedvagten m.m., hvorom nærmere Oplysning erholdes i denne Vise, forfærdiget ved en Bolle i Charlottenlund. Udgiven af J. S.

OUB-103a

Den bortfløjne Fugl

OUB-194b

Den danske Damper Alexander d. Tredjes skrækkelige Undergang i Nordsøen d. 23de December 1894. 18 Mennesker omkom. 6 reddedes. En enkelt Mand flød 4 Døgn om i Nordsøen og blev reddet

OUB-557

Den danske Invalid, Johan Koefod, som blev haardt saaret i Slaget ved Fredericia af en Spidskugle i det høire Laar, den 6te Juli, dengang ved 3die Linie=Bataillons 4de Compagni Nr. 204

OUB-373

Den danske Pige i Amerika

Le-170b

Den danske Sømand

OUB-17b

Den dejlige Malles Kæreste, Peter, som ogsaa har sine smaa Fejl, men som derfor lige godt skal være Malles Mand

OUB-77a og OUB-372a

Den døende franske Jæger fra Slaget ved Wørth

OUB-397

Den eneste rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Kongen og Præsten

OUB-469

Den eneste rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Lørdagstyven

OUB-396

Den eneste rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Sangerinde, der blev Grevinde

OUB-395

Den er af Kragelund! eller En Aften i Eriksens Salon hvor der blev drukket baade Snapse og Skaller og en ung, uskyldig Skrædersvend mistede sin Kjæreste

OUB-371a

Den er forholdsvis temmelig go'. Den nyeste Revuevise med Lidt om Alt, hvad der er i Vælten og om Nørrebros Theater

OUB-249a

Den evig grinagtige Brummevise, En Kjøbenhavners Ærgrelser: Sand, Sand, Gulvsand! – Her er Skærslibermanden! – Røstpeter rø! – Blankesværte, Fedtesværte! – Evig Grin for glade Sjæle!

VB-26a

Den evigglade og Zinns-oplivende Vise en Krone her, en Krone der, en Krone skylder jeg i "Frelsens Hær". Forfattet af Hansen, ved Hjælpebrigadens 4de Afdeling

OUB-216a

Den faldne Kvinde. En alvorlig Sang om hendes Levnet og Aarsagen dertil

OUB-128a

Den fattige Jomfru paa Kvisten, som kun ejede en trebenet Stol og en Enspænderseng, og hvordan hun dog fik en rask Officer, som lod den rige Pige sidde

OUB-165a

Den fattige Piges Kærlighed til den rige Karl

OUB-480b

Den fattige Sypiges Sang

OUB-44b

Den forliste Matros's Piges Klagesang

OUB-56b

Den forstyrrede Husfred, eller Manden med Nathuen

OUB-385a

Den frie Sanger

ENy-147b

Den frie Sanger

OUB-577b

Den gamle Soldat fra Krigen, Jakob Rasmussens Sang om hans Krigsdage og Genvordigheder, da han ulykkelig kom til Skade

OUB-495a

Den gamle Sømand

OUB-13b

Den gerrige Mands Død i København, og hvorledes han efterlod sig en halv Million, skøndt han fandtes nøgen og var sultet ihjel

OUB-479

Den glade Sanger

OUB-537b

Den glade Sømandsvise. Naar Bonden pløjer tvær sin Mark og Eng, filebom bom bom

OUB-360a

Den glade Vise om Hallelujapigerne. En Krone her, en Krone der, en Krone gav jeg til Frelsens Hær

OUB-114a og OUB-337a

Den grusomme, tredobbelte Barnemorderske, Ane Andersdatter, der dræbte 3 Børn, og hvorledes hun maatte lide den jordiske Straf for denne grusomme Gjerning, ved at blive henrettet paa Rødovre Mark, Løverdagen den 21de December om Morgenen Kl. 8

OUB-122

Den Italienske Piges Sang

ENy-246b, OUB-5a, OUB-39a og OUB-113a

Den lille Fiskerpige. Sang til den bekjendte yndede Melodi af L. Waldmann

OUB-194a og OUB-499a

Den lille Ole med Paraplyen

ENy-10b

Den lille Piges Sang

OUB-473b

Den lykkelige Modeboutik, og den yndige Dukke i Vimmelskaftet

OUB-34a

Den lystige Krabat

OUB-163a og OUB-235a

Den lystige Skraldemand, eller Vise om Skraldemanden Jens, der om Hverdagen seer ud som en Griis, men om Søndagen, naar han enten skal i "Augustforeningen" eller paa Tivoli, gi'er Flottenberg med lakerede Støvler, stive Flipper, Bulehat og Vindspillerfrakke; hvorledes han tog Bøtten saalænge fra den skjønne Sophie, at han tilsidst tog hendes Hjerte og gifte sig med hende

OUB-209

Den norske Brig "Thekla"s Undergang. Besætningen drev om paa Vraget fra 22. Decbr. 1892 til 7. Jan. 1893, og de sidst Levende trak Lod og fortærede deres Kammerat, efter at have dræbt ham

OUB-167

Den nye Margarine=Vise. Hvordan Margarinen har gjort os til bedre Mennesker, saa at vi nu kunne gifte os og leve højt

OUB-517a

Den nye Revuevise om Kinesernes Tingelingeling, og hvordan Japaneserne smurte dem og erobrede deres Pigebørn

OUB-354a

Den nye Soldatervise, digtet for alle glade og brave Soldater af en Infanterist, som selv er inde og prøver Soldaterlivet

OUB-88a

Den nye Vagtstue=Vise, og hvorledes man kommer til Gilde hos Plejefa'r. Af en lystig Pioner af 5te

OUB-494a

Den nyeste Kommersvise om Pigernes Jens. Synges til den bekjendte Melodi "Fatter Nagels Vise" I lille Regnegade, En Stjerne prægtig skinner

OUB-190a

Den nyeste og eneste ægte Vise om Skarpretteren, indeholdende Beretning om den grusomme Maade, hvorpaa han henrettede Anders Sællænder. Det Rygte, at han selv skulde have prøvet den nye Faldkniv paa sit eget Hoved, og saaledes taget sig selv af Dage, er ugrundet

OUB-192

Den nyeste om Damen, der skød paa Doktoren

OUB-151

Den nyeste Roman, eller Kätchen hun stak a'!

OUB-181

Den nyeste Vise om Herr Madsens forbryderiske Kjærlighed til ukonfirmerede Børn. Med de nyeste Oplysninger om de Implicerede i denne Sædelighedsforbrydelse

OUB-130a

Den nyeste Vise om Kontorbud Meyers Mord og Morderens Paagribelse samt Tilstaaelse

OUB-462

Den nyeste Vise om Plejefa’r, Soldaternes gamle Ven, og alle de rare Ting, han leverer de ærede Herrer, som komme til  Gæstebud hos ham

OUB-26a

Den nyeste Vise om Værtshusholderen, der, skjøndt han er over 60 Aar, er anholdt for Sædelighedsforbrydelse mod sin egen 15aarige Datterdatter

OUB-142

Den nyeste Vise: Peter Vridtbors Beretning om Kongen af Portugals Besøg i Kjøbenhavn og al den Stadselighed der var baade i Tivoli og i Byen. Evig grinagtig

OUB-455a

Den raske Gut

OUB-163b

Den rige Frier og Dandserinderne

OUB-385b

Den rige og den fattige Beiler

OUB-244b

Den rigtige norske Sang om Hjalmar og Hulda fra 1688. (Efter et gammelt norsk Manuskript, fundet i Guldbrandsdalen.)

ENy-232

Den rigtige Vise om Landsoldaten fra "48", hvorledes han, trods alle Fjendens Kugler og Bajonetter, dog reddede "Skindet" og kom velbeholden hjem til sin "egen Pige"

OUB-514a

Den russiske Bonde Og Prindsesse Dagmar. Vise om den fattige Bonde, der reiste med sin Datter 300 Miil for at række Storfyrstinden sin ringe Gave, samt hvorledes han blev modtagen og hvad han oplevede

OUB-493a

Den sidste nye: Tournyren a', den kan vi inte ha'! En Skomagerdrengs grinagtige Betragtninger over den sidste Mode

OUB-361a

Den sidste Rose

OUB-246b og OUB-574b

Den sidste Viol

ENy-182b

Den skrækkelige Nat paa "Georg Stage". 22 Elever druknede, da Skoleskibet i Hollænderdybet den 25. Juni 1905 blev paasejlet af den engelske Damper "Ancona"

OUB-48

Den slesvigske Gjæst, eller hvorledes en Kjøbenhavner blev antagen for en Slesviger og kom i fiint Selskab, hvor han paa en vidunderlig Maade kom til at kysse Frøkenen og ligge i Baronens Seng

OUB-264a

Den stærke Kuldrager Eriksens Begravelse. Omstændelig besunget og berettet med alle Viderværdigheder og tilhørende Adspredelser af Frederik Bollesen, Kuldrager

OUB-498

Den søde Nikkelaj

OUB-337b

Den Sømand er saa lidet estimeret

Ærboe-6b

Den sønderjydske Piges Klage

OUB-29b og OUB-496b

Den tro Pige, der reddede sin Kæreste, Sømanden

ENy-140b

Den unge Herr Petersen

PS-57a

Den unge Sømands haarde Skæbne, da han vilde rejse fra Amerika hjem til sin Kæreste, og lod sig forhyre med det tyske Skib "Paul Isenberg", og hvor skrækkeligt det gik ham hos Tyskerne

OUB-595

Den utro Pige. En smuk Kærlighedsvise om hvor sørgeligt det gik en Yngling, fordi hans Pige var ham utro

OUB-248a

Den utro Ven

OUB-547b

Den yndede Varietevise Gaa i Landemærket hen og slaa ihjel

OUB-490a

Der blæste en Storm udi Kattegat. Visen om den fattige jydske Bonde, Søren Kanne, der behjertet reddede en Skipper og hans Søn fra Havsnød

OUB-82a

Der er et yndigt Land

ENy-136d

Der er Ingenting saa dejligt som en Maaneskinstur

OUB-548b

Der er Slag i Frikadillen! Den nyeste Vise og det nyeste Mundheld i Kjøbenhavn

OUB-342a

Der er saa stille i vor Gaard. Brev til Kæresten i Lejren

ENy-38a

Der, hvor Genfersøen krummer sig i Bugt

ENy-69b og OUB-480a

Der laa en Baad ved Stranden

OUB-50b

Der vanker en Yngling ved Ladegaardens Aa, O Gine, min deilige Mø!

VB-268a

Der var ensomt og trist paa min fattige Kvist

OUB-603b

Dersom jeg vandt i Lotteriet!

OUB-510

Det er første Regiments det femte Compagni. Vise om Affairen ved Lundby

OUB-599

Det er opdaget, at Børnehjemmet "Kana's" Forstanderinde, Frk. Møller, som bedrev Utugt med og i Fjor myrdede Drengen Sjøgren, at denne Frøken Møller er et fuldstændigt Mandfolk

OUB-367

Det kan vi inte ha'! Ny Vise om de gode Tider, vi nu faar, og om forskjellige Smaating, som er rare til at oplive Sindet saalænge til vi igjen kan begynde at slaa til Skaglerne

OUB-407a

Det moderne Kjøbenhavn

OUB-117b

Det var en Lørdag Aften

OUB-137b, OUB-380b og OUB-401b

Digter Rasmus Taa i Aabenraa

VB-44

Digteren Rasmus Taa, der slet ikke kunde faae sin Sang færdig for Ræddiker, bornholmske Sild etc.

OUB-95

Ding ding dingeling, eller Hr. Nokkebølles Erindringer om Den, De veed nok

OUB-129 og OUB-398

Ditlumdeja, eller den rødhaarede Ane, som Alle i Byen udgrinte for hendes Haar, men som dog slap til en sød Kæreste

OUB-488a

Dommen er falden! Nr. 8 af den rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Restauratøren, Jordentreprenøren, Jordemoderen m. Fl.

OUB-139

Drej om ad lille Kongensgade

OUB-169b

Drej om ad lille Kongensgade! Variationer over et bekendt Mundheld fra Revuen

OUB-267a

Dreyfus Børns Klagesang eller Moder, veed du, hvad jeg drømte

OUB-22a

Du lille Fugl paa Lindekvist

OUB-26b og OUB-101b

Dyr Kærlighed paa Frederiksberg eller Hasselbalck og hans søde Mathilde, og de store Bedragerier, som han for hendes Skyld til et Beløb af 88,000 Kroner gjorde sig skyldig i

OUB-73

Dyrskue=Sang. En gemytlig Sang tilegnet alle dem, der besøger Dyrskuet og kan synges af alle, baade Besøgende, og dem der faar Præmier og dem, der ingen faar

OUB-401a

Elsk mig lidt og elsk mig dygtigt

OUB-371b

Elsket og forladt!

OUB-612b

Elskte Moder, vredes ikke

OUB-586b

En Abolitionist

OUB-11b

En Abolitionist

OUB-103b

En Aften paa Tivoli

OUB-251b

En Aftenseilads i Kjøbenhavns Gader

OUB-343a

En blid og yndig Aftenstund

OUB-14b

En Blyhat

OUB-171b

En Dame med Overskæg

OUB-375a

En dansk Piges sørgelige Skæbne i San Francisko i Amerika, hvortil hun drog for at blive gift med sin Ven, en Skibskaptain, der siden forlod hende

OUB-98

En gammel Soldatervise eller Farvel, mit elskte Fødeland

OUB-495b

En ganske ny og meget sørgelig Vise og Beretning om Jordskjælvet i Kjøbenhavn, Nørre=, Vesterbro og nærmeste Omegn som er observeret Natten mellem Løverdag og Søndag. Berettet af en Kone, som selv har seet et Hus vakle ude i "Rhabarberkvarteret". Og hendes uforgribelige Mening om, at Jordskjælvet staaer i Forbindelse med Kejsermordet i Rusland og Folkethingsvalgene i Danmark

OUB-112

En ganske ny Vise, eller: en kjøbenhavnsk Dames Erindringer og fuldstændige Beskrivelse over Studentermødet i Kjøbenhavn, samt lidt om de søde svenske Studenter med hvide og sorte Huer, med og uden Kvaste. Med et Anhang om den yndige, sortskjæggede Kong Carl XV

OUB-99

En ganske ny Vise om det store Slag ved Dybbøl, hvor 75,000 Preussere overvandt 15,000 Danske. Samt lidt om det store Bytte de - ved Hjælp af Lommetyverier - have gjort af Uhre, Ringe, Smaapenge og andet Pilleri. Foredraget i Costume af Friedrich Wilhelm

OUB-536

En gemytlig Vise om Erik Lønholt. God Morgen, Hr. Fischer! Hans Paagribelse i et Hotel i Berlin

OUB-628

En gemytlig Vise om Hallelujapigerne i Frelsens Hær

OUB-376a

En glad og gemytlig Vise om Krigen i Kinesien, hvordan kinesiske Boxere vilde lade Europæerne flytte uden Opsigelse, og kom af Vanvare til at slaa Kejseren og Kejserinden lidt ihjel og begyndte at klø slemt paa Europæerne

OUB-355a

En glad Vise om Krigen og Boerne, der klør de stakkels smaa Englændere hver Dag, og lærer dem at danse Kvæservals

OUB-457a

En gruelig fornoielig Vise om Pudsepeters Optagelse i "Frelsens Hær"

OUB-70a

En hel mærkelig ny Vise om Grosserer Gamél og Studenten, hvordan Hr. Gamél kom til at lide ved et hos en medicinsk Student opstaaet Slagtilfælde, der senere vil blive behandlet i den offentlige Ret

OUB-19

En i høj Grad glædelig og opbyggelig Vise om Victorines og Olufs Kærlighed, der i Dag heftig bevidnes paa Kongens=Nytorv, af en til Anledningen afpasset og afstemt Forsamling. Med de Elskendes veltrufne Portræter

OUB-242

En idag udkommen skrækkelig Vise om den vilde Menneskeæder, som forevises her i Byen; men som har "revet sig løs" og har slugt og fortæret 12 Børn i Kirsebærgangen, saaledes at de stakkels Forældre ikke har reddet andet end Støvlerne

OUB-440

En Kærlighedsvise om hvorledes Ane Malkepige blev Præstefrue blot fordi hun hjalp sin Husbonds Søn ud af en slem Klemme

OUB-573a

En lille moralsk Vise til Eftertanke i Særdeleshed for unge Piger. Af en bedrøvet Ungersvend

OUB-527

En meget umoralsk, moralsk Vise om Phønix, om hvorledes Herrer og Damer, Bønder og Bønderpiger, Loretter og Grisetter, som syer for Folk, gaaer i ”Aftenskole” i Phønix, midt om Natten. Med et Billede af Livet i Anstalten. Forfattet og skrevet af en Dame, som kommer der hver Søndag og Mandag

OUB-126

En Moder

OUB-131b og OUB-320b

En Moder

OUB-246c

En ny griinagtig Vise om den humane Madmoder, Bagermadamen, der curerede sin syge Pige for tyfoid Feber ved at smække Vinduer og Døre op, og jage hende ud af Sengen

OUB-155

En ny Klagesang om dem som maa lide Nød. Forfattet af Lars Olsen Usserød

OUB-271

En ny og bedrøvelig Vise om Skrædermester Slange, der havde meldt sig ind i "Augustforeningen." Sammenskrevet af ham selv udi dette Aar, Andre til Skræk og Advarsel

OUB-651

En ny og fornøielig Vise om den nyeste Mode: Røde Haar og forlorne Maver eller hvorledes Damer kunde komme paa gode Veie, uden at feile det Ringeste, og hvorledes de, ved at stoppe sig ud, faae en Mave der magelig kan gjøre samme Nytte som et Sye=, Kaffe= eller Theebord. Med en sandfærdig Beretning efter det Franske

OUB-85 og OUB-445

En ny og grinagtig Vise om Kjæmpekvinden fra Marseille, der lader sig forevise paa "Sommerlyst" ved Kjøbenhavn

OUB-245

En ny og lystig Vise om Pjaltenborgs Brand; saavel til en Opmuntring, som og til en Advarsel for den nedrige Stand at omgaaes forsigtigen med Ild, Lys og Svovlstikker

OUB-476

En ny og meget sørgelig Vise om det gruelige Mord, der er begaaet af Ole Sørensen Løverdagen den 2den Marts 1867

OUB-179 og OUB-386

En ny og sørgelig Vise om den skrækkelige Ulykke i Hardley, hvorved 215 Mennesker bleve levende begravede, samt fuldstændig Beretning om denne sørgelige Begivenhed

OUB-449

En ny og uopsættelig Vise om lille Karen, der blev knappet af

OUB-136a

En ny og ynkelig Vise om den gyselige Kattetyv og Kattemorder, der i lang Tid drev sit blodtørstige Uvæsen i Kjøbenhavn, men som nu til alle sorte Kattes Trøst og Beroligelse selv er bleven fanget af Politiet, uden Anvendelse af stegt Lever til Lokkemad. Forfattet af Peter Christian Nielsen, Politiven

OUB-173

En ny Vise

OUB-177a

En ny Vise om den gamle Metusalem, der byggede Babelstaarnet. Gaar paa den bekendte Melodonte: "Farvel, det Hus, hvor min Fader bor"

OUB-172

En ny Vise om det skrækkelige Mord paa Skovfoged Thomsen i Ravnehuset ved Hareskoven, der antages at være begaaet af Krybskytten Hans Hansen, ogsaa kaldet "sorte Hans", med sine to Sønner Christen og Lars Hansen

OUB-448

En ny Vise om General Malbrochs Krigs=Bedrifter og Død. Begynder saaledes: Malbroch i Leding farer. Synges efter sin egen behagelige Melodie

ENy-189

En ny Vise om Gaardmandsdatteren Karen Stine Larsen af Borup. Den 6te Mai 1859

OUB-379

En ny Vise om hvorlunde man hittede paa Uhret. Tilegnet den danske Uhrmagerstand i dybeste Ærbødighed

OUB-202

En pæn Kærlighedsvise om den forladte Elskers ulykkelige Kærlighed (Jordisk Ven, hvor er din Uskylds Blomst)

OUB-549a

En Sangerindes Frieri, og hvorledes hun fik sig en Mand, efter hendes egen mundtlige Fortælling og foredraget første Gang i Costume i "Balders Hal". Sammensat af Syngesmeden. Den berømte Natursangerinde, Isidora Rasmuni (Else Rasmussen) fra Konstantinopel, og den berømte Komiker Pjetro Larinsky (Peer Larsen) fra Petersborg tilegnet

OUB-132

En Sextour i Kjæden, eller: hvorledes en skikkelig Barbeer, som aldrig havde været paa den Galei før, kom ind i Kjæden og maatte gaae i Tøiet, men dog erobrede sig et Par blaae Øine og en Kone. Motivet efter: En Forlovelse i Wiener=Qvadrille

OUB-526

En smuk Kærlighedshistorie om Alfred og Alvilda, hvorledes han brød sit Ord til hende, medens han var Soldat i København, og hvor sørgeligt det gik

OUB-247a og OUB-402a

En smuk, ny Vise om en Restauratør og en Jordemoder, der forgjorde et Barn m. m.

OUB-621

En smuk Vise

PS-106

En smuk Vise om Gravrøveren, eller: Den levende begravede Brud

OUB-219a

En splinter spraglende ny Vise om de rædsomme Kvistkammertyve i Borgergade, der igaar Nat bleve grebne paa fersk Gjerning og myrdede af Beboerne. Skreven til Skræk og Advarsel for alle Ligesindede af Ole Sørensen

OUB-243

En splinternaglende ny Vise om det nye Politi og Tjenestepigernes Torvekurve. Indeholdende lidt om de gamle Vægtere, Stigen, den gule Bambusstok, den nye Todtenslæger og Tjenestepigen, der paastod at have faaet et Skub af en Politibetjent midt paa Østergade, samt Skaglerne

OUB-43

En Spaavise

OUB-375b

En Stejer til mig, Carlsberg til dig og en Tuborg til mig. En vældig gemytlig Vise med det moderne Omkvæd

OUB-254a

En Sømands ulykkelige Skæbne

OUB-214b og OUB-518b

En Sømandsbrud har Bølgen kjær

OUB-15b

En sørgelig men tillige griinagtig Vise om de 4 Borgere som havde assureret en Garversvend for 40,000 Rdlr.

OUB-419

En sørgelig Sang om en dansk Sømand, som d. 26. Februar 1884 var saa ulykkelig, ved en Explosion i et engelsk Dampskib, at tage Skade paa sit Syn, hvorfor han nu sørgelig maa fortjene sit Brød ved at spille og synge

OUB-532

En sørgelig Vise om det ulykkelige dobbelte Selvmord i Naboløs, hvor en Kurvemager og hans Kone begge hængte sig, af en høist sørgelig Grund og derved 7 stakkels Børn bleve fader= og moderløse, hvoraf Konen endnu havde det mindste ved Brystet

OUB-145

En sørgelig Vise om Konen, der i Løverdags den 2den Marts blev myrdet i sin Stue paa Nørrebro, saa at Manden, da han kom hjem fra Arbeide fandt hende liggende død paa Gulvet, svømmende i sit Blod. Morderen har kun fundet c. 25 Rd. for sin skrækkelige Forbrydelse

OUB-259

En sørgelig Vise om Malersvenden i Skindergade, som den 5te Februar 1879 om Aftenen dræbte sin frugtsommelige Kone formedelst Religionsskrupler

OUB-370

En saare lystelig ny Vise om Gaardmanden og hans Kone, som reiste til Marked

VB-115

En Tour paa Stigen:

OUB-307

En ung dansk Mand skudt af de Vilde i Tonkin efter at han ifjor Sommer var flygtet fra sin Velgjører, som han havde bestjaalet for 2000 Kroner, og havde forladt sin Kjæreste i Kjøbenhavn for at gaa frivillig i Krig

OUB-304

En Vandring over Dyrehavsbakken

OUB-454

En Vartous-Kones Erindringer, eller Attis! – Det nøs jeg paa! Ny Vise

OUB-118

En Vise om Huset paa Værnedamsvejen, som styrtede sammen. Med Beretning

OUB-191

En væmmelig Schofelist

OUB-586a

En yderst griinagtig Vise om de nye Velocipeder eller som de kaldes Veltepeter. Forfattet af Caroline Jollerup

OUB-299a

Er der Sand paa Trappen. Den nyeste Slagvise i København for Folk med Fut i Bandolererne

OUB-456a

Erik Lønholts Dom

OUB-626

Erindrer De, det var i Kongenshave

OUB-34b

Et Bondebryllup

VB-18a

Et Kjøbenhavner=Bryllup. eller: En Brudefærd, der ender heelt anderledes end Bondebrylluppet. Med Brudeparrets Portraiter, en Maaned efter Brylluppet

OUB-183

Et rørende Farvel til Voldene Kjøbenhavnernes gamle Spadsere= og Elskovspromenade, som nu gaar i Stadsgraven, hvisaarsag Store Bededagsaften vel ogsaa snart gaar samme Vej og de varme Hvedetvebakker ligeledes

OUB-164

Et venligt Blik, et kærligt Ord

OUB-610a

Fa'er, kan det gaae i Længden? Vise om Keiser Napoleon og hans Søns Samtale paa en Tour mellem Metz og Verdun

OUB-572

Farvel, du Hus, hvor min Fader bor

OUB-116b og OUB-464b

Farvel, lille Grethe

OUB-67b og OUB-248b

Farvel, lille Grethe!

ENy-198b

Favel til Danmark

OUB-18b, OUB-330b og OUB-433b

Fatter Nagels Vise eller Erindringer fra den temmelig gemytlige Brumme i lille Kongensgade. NB. Melodien formodes at være komponeret enten af Offenbach, Rossini eller afdøde Tyrolerferdinand

VB-81a

Feltmarsch for unge Skarpskytter

ENy-136a og OUB-88a

Ferd'nand Ludvigsen skjorte eller: hvorledes Ferd'nand, som havde solgt sin Ladegaardsskjorte, pludselig opdagede i Retten, at han og Dommeren havde elsket en og den samme Fiemoer, og at Ferd'nand paa den Maade var i Familie med Assessoren

OUB-115a

Filipsen forvar Dig, ellers Seistrup ta'r Dig. Den nyeste Slagvise, som den glade Ungdom istemmer i Anledning af Benaadningen

OUB-320a

Fingals Vise

OUB-457b

Fiskeren og ung Karen

OUB-549b

Flyv op

OUB-299b

For første Gang

OUB-332b

Fra Fædreland med Haab og Lyst

OUB-33b

Fra London til Dover

OUB-204b og OUB-254b

Fremad!

OUB-414b

Fuglen sit Øje lukker

OUB-136b

Fyrsten og Slaven

OUB-504b

Fædrelandssang

Ærboe-1b

Gardens lille Tambour eller: Vise om den 17=aarige Tambour af Garden, som ved Dybbøl mistede sin ene Arm og som af Grevinde Frijs blev lovet Forsørgelse

OUB-598

Gemytlig Høstvise

OUB-218b

Gemytlig Vise om Frelsens Hær, der gjør Affære i Kjøbenhavn med sine Hallelujapiger og med sine glade Møder, hvor de præker og drikker Kaffe, spiller paa Harmonika og danser m. m.

OUB-378

Gemytlig Vise om Hvad Manden paa Frelserens Taarn kan see

OUB-314a

Glædelig Fastelavn

OUB-604b

Glædelig Juul! Ny Vise til Fornøielse for Folk, der ikke hænge med Næbet, men ville have en glad Høitid med Sang og Klang, og et Chor af Trallalala

OUB-134a

God Dag, i lysegrønne Trær

OUB-41b og OUB-269b

Grevinde Schimmelmanns uforskyldte Indespærring i Daare=Anstalterne, hendes Lidelser og hendes Frigivelse

OUB-147

Groscanon og Rataplan

OUB-520b

Grovsmedens Vise, hvordan han stikker baade Klejn= og Tøjsmede og Skomagere og Skrædere, blot fordi han har de stærkeste Kræfter

OUB-359a og OUB-456b

Grundlovssang som kan synges af Alle i Forening, da vi dog Alle holde af vor Grundlov

OUB-553a

Grønne Kranse

ENy-69c

Guds Himmel var saa mørk og graa

OUB-349a

Guldgraverens Farvel

OUB-435b

Gutter ombord! To raske Sømandsviser for danske Gutter med Liv i Kludene

OUB-460a

Gutterne derhjemme

OUB-490b

Gaa hjem og ta' en anden Frakke paa!

OUB-380a

Hagbard og skøn Signe eller Kærlighed til Døden. En smuk Vise, hvoraf ses, hvor stærk og trofast Kærligheden kan være, og hvorledes to Elskende for Faderens Haardhed led en ynkelig Død og kom til at hvile ved hinandens Side

OUB-64

Hans og Inger, eller: den hjempermitterede Soldats Glæde over at gjensee sine gamle Forældre og sin trofaste Kjæreste. Af Forf. Til "Krigs=Reserven", "Wrangels lange Næse" o.fl.

OUB-69

Hans og Kirsten eller belønnet Troskab. En sandfærdig Begivenhed fra Jylland

OUB-222a

Har De seet disse Bybudde-Qvinder eller: Det vil sige, naar man trænger dertil

OUB-121a

Heidudeli aa Heidudeli! En splinterny Vise om "Nyboder", "Søegutten", de kjønne Tøse i "Stjernen" og "Figaro" og Alt hvad Søren Klyverbom holder a' og ikke holder a'

OUB-111a

Her er en rask Flyttedags-Vise

OUB-235b

Hernede fra Slien

OUB-23b

Herre Jemini, Madam! eller den sidste nye Revuevise, med al det Halløj, der har været i den seneste Tid

OUB-68a

Hilsen fra Galathea, af Adolph Recke

ENy-147a

Hjalmars Længsel efter Hulda, da han var i fremmed Land. Efter et Brev, som er fundet i den grevelige Families Arkiv, da det blev flyttet

ENy-198a

Hjem til Danmark

OUB-348b

Holger Rasmussen: Dejlige Danmark, hør, hvor det klinger!

OUB-23a

Hr. Adam og Frøken Eva

OUB-229b og OUB-334b

Huldas Klagesang ved Hjalmars Lig. Saaledes som den er funden i det gamle Familiearkiv

OUB-41a og OUB-269a

Hulidia - ha ha!

OUB-205b og OUB-494b

Humoristisk Vise om Skræderen i Hummergade og Vilhelmine, som Begge kom i den offentlige Ret formedelst at de havde "ta'et Liv=Tav" og Skræderen havde sparket med sin Kones Been fordi hans egne vare brækkede, samt lidt om Shavlet til 2 Mk. Frit efter "Dags=Telegraphen".

OUB-542

Hun er inte væk! eller En Garibaldi=Qvinde

OUB-520a

Hurra for Fastelavn! De to gladeste af alle de glade Viser, som er lavet i Anledning af Fastelavn, baade for Piger og Karle. Motto: Immer med det Fornøjelige, Sidse.

OUB-604a

Hurra for mig, hurra for dig, skal vi atter til Orlogs gaa! Hej komfalladera, hurra! En smuk Sømandsvise for danske Søfolk

OUB-24a

Hurra for Tolleriet! eller: Hvorlunde den borgerlige Tollerist=Rekrut, Peter Trippelsen, var til Præsentation for Generalen og fik en Blyhat, hvisaarsag hans Compagnichef maatte trække ham op af Grøften, samt hvorledes han kom paa Hovedvagten m.m., hvorom nærmere Oplysning erholdes i denne Vise, forfærdiget ved en Bolle i Charlottenlund. Udgiven af J. S.

OUB-13a

Hvad er Soldaten uden Mad og en høihælet Snaps? En grinagtig og morsom Leir=Vise

OUB-56a

Hvad jeg elsker

OUB-290b og OUB-551b

Hvad jeg nu'nte tror, han gør, For han har aldrig gjort det før. Den nyeste Revuevise til den bekendte Melodi af "Byens Fædre"

OUB-613a

Hvad mon Peter vil?

ENy-151b og OUB-298b

Hvad Per Søvren saae i København. Revuevise, udført i Concert du Boulevard og flere københavnske Varieteer

OUB-528a

Hvad Skomagerdrengen saae paa Sporvognen. En ny og fornøjelig Vise med Monolog, til Melodien af Ægteskabskontoret: "Nu kan man blive giftet!"

OUB-452

Hvis jeg var Keiser iaften!

OUB-431b

Hvordan det senere gik Mathias, da han giftede sig med den skævbenede Kone

OUB-551a

Hvorledes Fanny kom til Balletten! Anvisning for alle unge Piger med velskabte Former, der ønske at gjøre deres Lykke

OUB-3a

Hvorledes Jomfru Hansen kjørte i Drosche og mistede Noget, som Kudsken ikke kunde finde

OUB-241

Hvormeget Ondt lider ei en Fiskermand

OUB-343b

Høit fra Toppen nu Blodflaget vaier

OUB-493b

Hør, du glade Sømand

OUB-47b

Hør, Ellen, hør i Fald du vil, Stig ned paa Tømmerflaaden

OUB-1a og OUB-54a

Hør, stop nu lidt, Schmidt, gaa ej for vidt, Schmidt

OUB-44a

Høstvise for 1868. At synge for Folk, der ikke reent har tabt Humeuret fordi der kom et mindre godt Aar

OUB-218a

I Ballonen! Den nyeste Slagvise om den grulig grinagtige Opstigen i Tivolis Ballon captif

OUB-585

I Barndommens Dage

ENy-183b, OUB-83b, OUB-215b, OUB-376b, OUB-573b og OUB-596b

I Dalen ved Haabet der blomstrer en Mø

OUB-514b

I Danmark, er jeg født

OUB-553b

I den bare Sengehalm! Fernant Ludvigsens nyeste Arie, som han digtede mens han fejede Sengehalm op sidste Flyttedag

OUB-329a

I Faaborg paa Lasarettet

Ærboe-22b

I Høsten

OUB-475b

Interessant Nyt om Forhørerne samt ganske ny Vise om Frøken Anna Hude

OUB-4 og OUB-157

Ja, du er den første, jeg Haanden har givet. En smuk Vise om den unge Sømands Kæreste, der var ham utro, men derefter selv blev forladt af sin Ven

ENy-140a

Jeppe Aakjær: Jens Vejmand

DIV-14a

Jeg bor i Nr. 17 paa Vesterfælledvej

OUB-550a

Jeg elsker den gamle, den vaklende Rønne

ENy-151a

Jeg elsker min Mand! Pavillionvise til den bekendte Melodi: "Vi elske vort Land". Synges inderlig rørende og sødt

OUB-127a

Jeg er din, - fioliolej, Du er min, - fioliolej, Og til Døden elsker jeg dig eller Pigens Længsel efter sin Ven

OUB-6a

Jeg er gift med Helene, gift med Helene, gift med Helene. Sang til Melodi af Den skjønne Helene

ENy-246a

Jeg har faaet en lille Ven! Pæn Kærlighedsvise om en Bondepiges Betænkeligheder angaaende Vennen

OUB-246a

Jeg spørger dig ikke

VB-81b og VB-117b

Jeg stod i Lethraborgs skønne Have

OUB-123b, OUB-285b og OUB-361b

Jeg var en ung Sømand, fra Dower jeg kom

OUB-24b

Jeg var en ung Sømand paa neppe sytten Aar

OUB-7a, OUB-338a og OUB-339a

Jens med Suleposen!

OUB-52a

Jens's Afsked fra sin Pige

OUB-89b

Jomfru Storm og hendes ulykkelige Tilbeder. Ny grinagtig Vise paa den bekjendte Melodi: "Lotte ist todt!"

OUB-53

Julevise 1862 med Skaalvers

OUB-8

Jægerhytten er mit Hjem

OUB-82b

Kaffeforfalskningen eller En Urtekrækmmers Qvaler. Farvel fra en Urtekræmmer, som ikke kan finde sig i den nyere Tids Reformer og vender derfor sit utaknemlige Fødeland Ryggen og reiser til Amerika

OUB-444

Kaperkudskene og Jernbanen. Af Forfatteren til ”Kätchen hun stak a’.”

OUB-478a

Kjedelflikkervise

OUB-115b og OUB-342b

Kjærlighed og Troskab

PS-43a

Kjærlighedens Difinition, komisk Vexelsang

OUB-30b

Kjøbenhavn er deilig

OUB-264b

Kjøbenhavns største Original Pudse=Peter's Selv=Biografi. Hvem kjender ikke Pudse=Peter?

OUB-389

Kokkepigens Eventyr Ny vise om hendes forskjellige Ubehageligheder med Koner og Fruer, Politibetjente og Torvekurve. Til Opbyggelse for alle skikkelige Mennesker

OUB-600

Kort Proces med Tydsken

OUB-422b

Krambamboli

PS-43b

Krigen 1864

OUB-414a

Krigs-Vise og Beretning. 1861

OUB-184

Kvindernes Kamp og Hævn over Tyrkerne, som havde afbrændt Landsbyen, dræbt Børn, Oldinge, skændet Kvinderne og bortført mange i Slaveri

OUB-185

Kære Minder

OUB-206b, OUB-287b og OUB-295b

Kære Moder, hvorfor sover du?

ENy-182a

Københavnernes glade Børstevise, som meddeler om de forskellige Slags Børst, der gives i Verden

OUB-9a

La, da, di, da!

OUB-186

La' os blot bli'e fri for den! Den allernyeste Revue=Vise, som synges fra Kælder til Kvist, fra først til sidst

OUB-228a

Langt fra mit Hjem I Savoyens skønne Dale

OUB-402b

Leiren ved Hald. En smuk Sang for alle raske Soldater, som skulle prøve lidt af Leirlivets Behageligheder

OUB-89a

Lieutenant Ancker. Sang om den tappre Kommandeur for Dybbølskandsen Nr. 2, med en kort Biografi

OUB-458

Lille Egern sad

VB-26b

Lille Fugl, nu er Du fløiet!

OUB-70b, OUB-292b og OUB-294b

Lille Karen

DIV-14b, OUB-216b, OUB-355b og OUB-605b

Lille Pige, forvar dig, ellers Drengen ta’r dig. Den nyeste Slagvise til den yndede og bekendte Wienerkreutz=Melodi

OUB-229a

Lille Sangfugl

OUB-49c, OUB-250b og OUB-601b

Ludvig og Lise

OUB-207a

Lystig Vise om Skomagermester Flik og hans Læredreng Peter Strik, der bildte sin Mester ind, at han gik til Bibellæsning i Jule= og Nytaarstiden; men istedetfor gik i "Aftenstjernen", hvor Mester Flik og Madam Flik traf ham, ligesom han dandsede en Mazurka med Lotte Sjokhæl fra Kludefabrikken

OUB-210 og OUB-560

Lønholt er kommen! En gemytlig Vise som kan synges paa den bekjendte glade Melodi: "Da Renz han kom!" Da Lønholt kom, Da Lønholt kom, Da var hans Lomme tom!

OUB-629a

Lønholt flygtet fra Arresten! Hvordan den fiffige Kammerat slog Krukken i Hovedet paa Betjenten og narrede de Andre, indtil han slap ud, men blev snuppet igjen

OUB-630

Lønholt stak a' med de 19,800 eller en gemytlig Vise om den vilde Jagt efter ham, og hvorledes han blev nappet i Berlin

OUB-232

Makkedulle

OUB-228b

Maketut=Visen, Nr. 24’s Beskrivelse af Makketutten, hvor Flæsket selv kan gaa op af Ærterne og hen ad Bordet. Motto: Man skal ikke skære alle over en Kam

OUB-559a

Manden i Kjøkkenet. Hvorledes Konen ikke kunde begribe, hvad Manden altid bestilte i Kjøkkenet, og hvorledes hun tilsidst opdagede den rette Grund og fik Manden kureret for den slemme Vane

OUB-606b

Maren Kokkepiges Eventyr

OUB-138

Maria, græd ej mer for mig

OUB-102b, OUB-517b og OUB-528b

Marseillasen. Op, I brave Marseillaner!

OUB-213a

Matrosen og Mette i Aftenstjernen

OUB-360b

Matrosens=Afskeds Opsang

OUB-314b

Matrosens Eventyr i Gothersgade, da han ved Vagtparaden praiede en Seiler med god Reisning og lagde sig paa Siden af hende ud til Kattegade i Nyboder, hvor han entrede Briggen, som hed Marie

OUB-161b

Matrosens Hændelser I en Gadedør, da han fik sin Gallion skamferet og slog Fjendens Klyver flad

OUB-7b, OUB-338b og OUB-339b

Matrosens Kjæreste

OUB-340b

Matrosens Rejse=Eventyr, hvorledes han paa sine Rejser elskede de smukke Piger af alle Nationer, men dog tilsidst holdt mest af sin danske Pige

OUB-18a

Med begge Hænderne i Lommen. En grulig gemytlig Vise, som vi alle kan synge i Kor til

OUB-123a

Med Haaret ned ad Nakken. En gemytlig Sang, som kan synges af enhver, der er glade for en god Portion Grin. Paa den bekendte Melodi

Le-153a

Med Skibet "Oceanea" vi ud fra England gik. En smuk Sømandsvise om det ulykkelige Skib, der blev taget af Sørøvere, og Mandskabet dræbt eller gjort til Slaver

OUB-214a og OUB-518a

Med Skæget ned i Skuffen. En ny Sang med det bekendte Københavner-Refrain. Paa Melodi: Med Haaret ned ad Nakken

OUB-611a

Mens Lampen spreder sit hvide Skin

OUB-49b

Messieurs! Apportez moi une femme! eller paa plat Dansk: Mine Herrer! Skaf mig en Kone! forfattet af en Ungkarl, der snart bliver Ridder af Pebersvende=Ordenen; tilligemed en Beskrivelse af hans Personlighed og hans Portrait

OUB-609

Mester sad saa glad, Drak en Snaps, den Rad! eller hvordan Mester kom paa gale Veje baade med Svenden og Mutter, men kom uformodet til Hægterne, fordi han rakte Lykken Haanden i den heldige Kollektion

OUB-215a

Mester sad saa glad (Kollektør=Reklame)

OUB-608b

Midsommervisen

OUB-408b

Min Anna hun er væk!

OUB-281b, OUB-502b og OUB-579b

Min Fader var en Bondemand

PS-57b

Min lille Vraa blandt Bjerge

OUB-1b, OUB-54b og OUB-547c

Min Pige derhjemme

OUB-31b

Min trofaste Veninde

OUB-128b

Minutet

OUB-478b

Mit kære Skib. Jeg bliver ombord i mit kære Skib

Ærboe-6a

Mit Livs Sol. Øjeblikkets mest populære Sang til Valse=Melodi af Greven af Luxemburg

OUB-203a

Modersmaalet

ENy-136c

Mo'er Svendsen. Ny morsom Drikkevise i selskabelige Kredse

OUB-346

Morderen Anders Sællænders Henrettelse

OUB-189

Morten Ravns Vægterliv. Fortalt af ham selv

OUB-352

Mursvendens Luftspring i Pilestræde hvordan han faldt ned fra tredie Sal, men dog slap Pokkers heldig fra hele Redeligheden, og fik sig en skjøn og rig Kone i samme Anledning

OUB-25a

Møllersvenden han var Barnets Fa'er! En venlig Kærlighedsvise om, hvordan Møllersvenden blev jaget bort fra den rige Møllers Datter, men for visse Aarsagers Skyld blev kaldet tilbage igen

OUB-223a

Napoleon er fanget!

OUB-404

Nia, nia, nulalla, eller: En ny Vise om en Ubetydelighed

VB-262

Niels Husmand. Visen om den fattige Husmand, som trods sine trange Kaar dog føler sig glad og tilfreds ved Livet

OUB-83a

Nora Ebbesen. En smuk Vise til Kvinden

OUB-615

Norsk Folkesang

OUB-58b

Nr. 2 af den rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-622

Nr. 3 af den rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Jordentreprenøren, Restauratøren og Jordemoderen m. Fl.

OUB-623

Nr. 3. Om Sangerinden Lotte Sjokkelund, der gjorde Lykke i dennehersens Singdudelei, og blev forlovet med en Greve, der ved nærmere Betragtning viste sig at være en bortløben Kræmmersvend

OUB-225a

Nr. 4 af den rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-624

Nr. 5 af den gamle Ferdinands gemytlige Arier: En Spøg over Dyrehaven, om Matrosen og hans Kjæreste Amagerpigen der var ude i Dyrehaven og morede dem med Dingelingeling

OUB-21a

Nr. 5 af den rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-625

Nr. 6 af den rigtige og paalidelige Beretning og Vise om Restauratøren og Jordemoderen

OUB-140

Nu kommer Lønholt! Guten Morgen, Hr. Fischer! De 19,800 kommer hjem igjen med Lønholt paa 1000 nær! De er paa Vejen! Lykkelig Rejse, Hr. Fischer! Den var godt regnet, men Brøkerne kunde De inte

OUB-627

Nu ligger jeg paa Rheden og skal fare!

OUB-161a

Nu skal Du faae din varme Mad! eller hvorledes Jørgen Jensen fik sin varme Mad hos en Sangerinde

VB-265a

Nu skal vi jo brændes! En ganske ny og gemytlig Vise, om det ny "Ligbrændingsselskab", der til stor Sorg og Elendighed for de stakkels Ligkistesnedkere og Graverkarle - der nu gjerne kan gaa hen og hænge sig - vil brænde os og snyde Følget for "Gravøl". Med en tro Kopi af en Ligbrændingsovn, saaledes som den bliver indrettet i Kjøbenhavn

OUB-182

Ny Fædrelandssang. Danmark. Kongen. Soldaten. Matrosen

OUB-426

Ny grinagtig Opsang for de begede Matroser, naar de gaae i Spillet

OUB-350

Ny, interessant Vise om Attentatet i Læderstræde. Forsøgt af Frøken Anna Hude mod Læge Leerbech, der havde forøvet Voldtægt mod hende

OUB-143

Ny og forfærdelig Vise om Morderen Ole Sørensens Frigivelse

OUB-467

Ny og tildeels sandfærdig Vise om Missionærens Kone, der nær var bleven ædt op af Kannibalerne på Ny=Zeeland, men reddede Liv og Førlighed, fordi hun gik med Tournure

OUB-178

Ny Skopudservise

OUB-303b

Ny sørgmodig Vise om den fyrgterlige Politihistorie i Aarhuus, hvor en Politibetjent dunkede et stakkels velsignet Pigebarn paa Maven saa hun daanede og nedkom med et ottepunds Drengebarn paa Stedet

OUB-154

Ny Vise om de svenske og norske Studenter i Kjøbenhavn, hvorledes de bleve vaade baade udvendig og indvendig, og hvorledes Damerne vare saa forelskede i dem, at - ja nok er sagt!

OUB-11a

Ny Vise om den græsselige Morderske, der ombragte 23 Pleiebørn i Forening med sin Mand, samt Beretning om denne Udaad og Noget om hendes hemmelige Henrettelse i Tugthuset

OUB-148

Ny Vise om den guldgule Chineser fra China, hvor der er stort Oprør og hvor Keiseren nylig er død

OUB-450

Ny Vise om det afskyelige Mord i Badstrup, hvor den 70aarige Anders Larsen, Natten mellem den 27de og 28de Septbr. dræbte sin Svigersøn i Sengen, hvilket han nu har bekjendt

OUB-144

Ny Vise om Dødsdommen over Dorthe Nielsen og Jens Halling for ved Rottegift at have forgivet Arbejdsmand Hans Rasmussen af Maarup Mark

OUB-377

Ny Vise om Kjøbenhavn ved Nat. Fuldstændig Oplysning om hvorledes Kjøbenhavn er om Natten, baade om Bøller og Dandsebuler og andre Gemytligheder

OUB-171a

Ny Vise om Mordet paa Kontorbud Meyer

OUB-170 og OUB-465

Ny Vise om Optøierne i Kjøbenhavn, Nytaarsnat 1860, da visse Personer vilde have Løier med den trekantede Hat. Tillige med fuldstændig Beskrivelse om hvad de sa'e og hvad de gore

OUB-468

Nyboder

OUB-602b

Nyboder holder jeg af! eller Og derfor Heidudeli. Ny Vise om Nyboders og Marinens Herligheder

OUB-33a

Nytaar 1860

OUB-174a

Nytaar 1862 med Et Vers for Landsoldaten

OUB-176a

Nytaarsbøn til Gud

OUB-176b

Nytaars=Vise. O, intet i Verden kan lignes ved et Bal!

OUB-318

Naar Lampen spreder sit matte Skin

OUB-487c

Naar Linden grønnes. En ung Piges fortrolige Meddelelser til sin Veninde Morgenen efter Ballet. Til den bekendte yndede Vals=Melodi

OUB-574a

Naar Solen ganger til Hvile

OUB-249b

O, du min Heinrich! eller Soldatens trofaste Hønseben

OUB-359b

O! min Charles

OUB-3b

Og det var den unge Hr. Peder selv

OUB-9b, OUB-27b og OUB-284b

Ole, som gaaer i Byen for Pigerne og hans Fataliteter

OUB-383

Om Amagerpigen, der var forlovet med en Gardist og fik Bondemanden i Tøiet, saa han gjorde et Gilde, hvortil Gardisten indfandt sig og tog Amagerpigen

OUB-15a

Om hundred Aar er Alting glemt!

OUB-207b

Om Jens Jensen, der var bleven pepitagal og kom til Kjøbenhavn, hvor han troede at møde Pepita, men tog feil af en almindelig Trækker og maatte gaae hjem med blaae Øine, samt Lidt mere om Lægge og saadan Noget

OUB-78a

Om Manden, der i et Øiebliks muntre Lune sprang ud fra Rundetaarn og slog Ho'det ned i Maven, tilligemed en letfattelig Anviisning til at gjøre ham det efter

OUB-78b

Om Maren Svipdatter, der kom til Kjøbenhavn og lærte Adskilligt, som hun ikke før kjendte

OUB-14a

Op i Gyngen! En glad Kærlighedsvise om Frieren, der fik den dumme unge Pige op i Gyngen

OUB-612a

Per Spillemand snapped Fiolen fra Væg. Violin-Visen

OUB-473a

Peter Kristian

OUB-580b

Peter og Line

ENy-278b

Peter Schütt

VB-285a

Pige=Forføreren i København, der i otte Maaneder har forført 50 uskyldige Piger af bedre Familier, hvilket i flere Henseender har havt sørgelige Følger

OUB-72

Pigen som Sømand paa Session i Kjøbenhavn, hvor de dydige Sessionsherrer fik hende at se i Evakostume, og hvordan hun slap for Kongens Tjeneste

OUB-120

Pigernes Skræk. Vise om det skændige Ægtepar Schneider, som i Forening lokkede Tjenestepigerne under falske Paaskud ind i en Skov, hvor Manden først voldtog dem, derpaa myrdede og nedgrov dem, og tilegnede sig deres Ejendele

OUB-166

Pudse=Peter. En ny og gemytlig Vise om Peter, der er ansat ved Kjøbenhavns Skopudser Infanteri, 23de Batallion, 5te Kompagni Nr. 90, hvor han gjør Tjeneste paa Gaderne og pudser Folk a' for en 5=Øre og gi'er dem pæne Ben at gaa paa. Med Vise og Monologer om Alt hvad han høre og seer, naar han bøster Herre og Damer

OUB-162

Pudse=Peters Død. Et Afskedskvad fra hans gamle Ven og Kompagnon paa Livets Keglebane og en Beretning om Peters mærkelige Liv

OUB-562

Paa den Galej skal jeg dog aldrig mer. Den sidste nye Københavnervise til bekendt Melodi

OUB-169a

Paa Forpost

OUB-301b

Paa Livets Bane, hvor jeg dig venter

OUB-165b

Rasmus Taa paa Landet eller: hvorledes den stakkels Digter fik det, da han søgte landlig Fred i Taarnby

OUB-80

Rekrutten eller Pæter som Soldat. Til Mel. af  ”Rekrutten” fra Vesterbros Theater

PS-79a

Rundt paa Gulvet! Den Smukke Kærlighedsvise, hvor Pigebarnet, hvordan det vender eller drejer sig, i hvert Vers kommer rundt paa Gulvet

OUB-49a

Ruslands Kejser er død den 1. November 1894

OUB-503

Sang af "Landsoldaten". Slesvig, vort elskede omstridte Land

OUB-354b og OUB-550b

Sang for Danske

ENy-136b

Sang og Beretning om den berygtede Heste=Tyv, der fra Stalden i Roeskilde=Kro stjal en smuk Hest, der havde kostet Eieren 600 Rd., og som Tyven solgte til en Hesteslagter for 20 Rigsdaler

OUB-272

Sang om De mærkelige sammenvoxede Tvillinger fra Siam, som nu efter Forlydende skulle komme til Kjøbenhavn. De ere sammenvoxne fra Fødselen, og ere 60 Aar gamle, ere gifte og have tilsammen 18 Børn

OUB-482

Sang om den fattige Spillemands sørgelige Levnetsløb, hvorledes han, som før var en flink og flittig Arbejder, blev kastet paa et langvarigt Sygeleje, og nu med sit Spil og Sang maa i sin bedste Ungdom vandre om for at ernære sig og sin Familie

OUB-481

Sang om Ellevte Regiment ved Oversø, hvor de tappre Jyder i al Magelighed smurte Tydskerne, saa at et heelt Compani østerrigske Husarer bleve liggende paa Pladsen

OUB-437

Sang om Fyrbøderen paa "Thingvalla", og om hans Selvmord, der formentes begrundet i Mishandling fra hans Foresattes Side

OUB-466

Sang om Guldbryllupsfesten for Ds. Maj. Kong Christian og Dronning Louise. Og: Program for Festlighederne i København

OUB-276

Sang om Kong Christian d. 9des Thronbestigelse. Med tilhørende Beretning om Hs. Majestæt Kongen

OUB-507

Sang om Overfaldet paa Østergade, hvor to Kræmmersvende om Natten angrebe en hjemgaaende Familie, mishandlede uden Grund Damerne og slog en Mand saa skrækkeligt, at der tvivles om hans Liv

OUB-364

Sang til Dronning Louise, Prindsesse Alexandras og Kong Georgs Moder

OUB-508

Sang ved D. K. H. Kronprinsens og Kronprinsessens Sølvbryllup, den 28de Juli 1894

OUB-363

Sange fra Schweitzer-Pavillonen. 1. Den første Kjærlighed. Parodi af R. B. (Populus.)

OUB-515a

Sangerinden Jomfru Sørensens Kjærlighedshistorie

OUB-543

Sangerinden og Kræmmerdrengen, som gik saa godt i Byen, at de levede flot af Urtekræmmerens Bønner og Sardiner og spiste Mandler til, men senere i Kasmerokken maa regne den bedre ud

OUB-28

Sangerinden Stine Gaasebens Eventyr. Fortalt af hende selv paa Melodien: "Det er den søde Nikolaj"

OUB-330a

Sangerindens Kjærligheds=Historie

OUB-152

Se Peter Kressian Jensen er mit Navn

OUB-6b

Seiladsen. Sømandssangen: O, hører Matroser her forud paa Bakken

OUB-391

Senora Pepita de Oliva

OUB-475a

Sidse Madsen fra Kasino og Skorstensfejeren, der faldt gjennem Skorstenen og vilde være Kjærest med Sidse, men hvorledes Sidses rigtige Kjæreste, Christen Lassen, reddede hende

OUB-547a

Sidse Madsens Vise, hvorledes hun holder en Ven og en Kjæreste og lader Vennen betale Gildet. Udgivet af Sidse Madsen. Gjennemset og rettet af hendes Kjæreste Christen Lassen, Organist ved Marmorkirken

OUB-548a

Sidste Farvel til min Elskede

OUB-244a

Skal De vælte Mandens Øl! Den sidste nye Vise over et bekendt Mundheld

OUB-608a

Skal Verden forgaa den 12te August?

OUB-556

Skamlingsbanken. En smuk Sang om de kære Minder om Barndomshjemmet

ENy-183a

Skarpretterens Bekjendelser

OUB-362

Skipperens Kone

OUB-329b

Skomagerdrengen paa Maskerade

OUB-471a

Skorstensfejeren August, som fejede saa brilliant, at alle Fruerne vilde have fat i ham, og hvorledes han vandt den lille Annas Hjerte, da han gennem Skorstenen faldt ned i en stor Gryde Grød

OUB-581a

Skræderen i Krigsret eller hvorledes Mester Naal i Leiren vilde pudse Jens Sengeløses Bangenet, men hvorledes Soldaterne trak fælt om med Skræderen, saa han kom i Krigsret osv., og hans Datter blev forlovet

OUB-301a

Skrækkelig Ulykke! Paa Hærens Laboratorium sprang et Hus i Luften. 7 Soldater dræbtes, 3 saaredes, en civil Mand kvæstedes

OUB-470

Skrækkelige Følger af forbuden Kjærlighed, hvorledes en Moder har forført sine 2 unge Døtre til paa en forfærdelig oprørende Maade at dræbe deres nyfødte Børn ved at halshugge og partere dem osv.

OUB-546

Skærslibervisen. Her slibes Knive, her slibes Saxer, Saxer og Knive slibes, her er Skærslibermand

OUB-205a

Skærsommersangen

OUB-130b

Skaal for ham, af hvem vi fik

OUB-32b

Skaal til Nytaaret 1860

OUB-174b

Sminke=Thoras Levnet og Eventyr, hvorledes hun ernærede sig ved Naalen i Kjøbenhavn, men reiste til Hamborg og gjorde Hovedet kruset paa mange unge Mennesker, men dog til Syvende og Sidst blev polsk Baronesse

OUB-263

Smaafuglenes Sang

OUB-581b

Soldaten

OUB-486b og OUB-558b

Soldatens farvel! En smuk Vise om de bortdragne Krigere, som skulle kæmpe for Fædreland og Frihed. Med et venligt Ord til de Bortdragendes Efterladte

OUB-506

Som et Skjold mod Østens Magt

OUB-7c, OUB-213b, OUB-338c og OUB-339c

Sorg er i Danmark

OUB-489b

Spillemandens ulykkelige Kærlighed paa Melodi: Dybt nede I Dalen

OUB-603a

Splinterny Blinkervise eller Blinker til mig

OUB-554a

Sprællemanden. Sang til den bekendte Vals af Rud. Førster

OUB-501a og OUB-613b

Sprøitevisen, som kan bruges ved alle mulige Ildebrandstilfælde: Huusild, Skorsteensild, Opbrænding af gamle Bankosedler m. m.

OUB-255

Spøgeriet i "Søndermarken". En Forudsigelse: Ak, saa gaa vi da besværlige Tider imøde! (Nedskrevet og trykt, saaledes som det er blevet berettet).

OUB-555a

Stakkels Hanne! En mærkværdig Kærlighedsvise, der viser, at man ikke maa gaa paa Volden om Natten med tynde Sko

OUB-605a

Stine i Kongenshave eller Vi-vi-vi-viselul - Sov sødt mit Barn! Ny griinagtig Vise af Peter Hansen, Stines Kjæreste og Soldat ved 4de Lette 5te Comp.

OUB-251a

Storken den sad paa Bondens Tag. Den nyeste Revuevise om Storkereden paa Amagertorv. Fri Bearbejdelse

OUB-435a

Storkereden paa Amagertorv, det morsomme Vandspring, hvor Københavnerne hver Nat gøre Halløj

OUB-500a

Stormen paa Mysunde, den 2den Februar 1864. Tydskernes lange Næse

OUB-421

Strasborger=Vise

ENy-63

Syd og Nord

OUB-520c

Syng, du glade Københavner

OUB-497b og OUB-500b

Søde Trut, jeg er ej som en Graaspur'. Den sidste nye Friervise paa den mest populære Melodi: Kærlighed er en løjerlig Graaspur'

Ærboe-22a

Sølvbryllups=Sang. Forfattet i Anledning af vor allernaadigste Konge, Christian den Niendes og Gemalinde Dronning Louises høie Sølvbryllup den 26de Mai 1867

OUB-79

Sømandskonen til sin Mand

VB-285b

Søren og Malle eller Reisen til Amerika

OUB-226

Sørgelig Vise om De tre Lodser fra Kjøbenhavn, som 1ste Juli om Morgenen Kl. 4 tilsatte Livet under Opfyldelse af deres Pligt, da de hentede en Lods fra et engelsk Skib paa Yderrehden

OUB-260

Sørgelig Vise om Drejeren, der sprang ud fra Rundetaarn den 8. Maj 1888 om Middagen, og nær havde slaaet en anden Mand ihjel

OUB-258

Sørgelig Vise om Sergeanten, der blev skudt paa Amagerfælled, af en god Ven, der af Vanvare dræbte ham med en Revolver og Dagen efter selv blev vanvittig af Fortvivlelse

OUB-369

Sørgelig Vise om Ulykken i Prindsessegade, hvor en Kone i Søndags Morges i Sindsforvirring gjorde Forsøg paa at myrde begge sine Børn og derefter selv sprang ud af Vinduet

OUB-387

Saa sødt, saa sødt! Den sødeste Vise, der i lang Tid har været, og til den sødeste Melodi

OUB-565a

Saadan kommer Manden under Tøflen! Vise om den søde Carl, der var saa skrækkelig sejg før han blev gift, men dog kom under Tøffelen og blev Nathue og Thepottemand, fordi hans Kone vidste, hvordan Madposen skulde skæres. Tilegnet alle Piger og Koner af Rikke Rasmussen

OUB-332a

Ta'en op med Haanden

OUB-77b og OUB-372b

Til de hjemkomne Krigere af Ballerup By

OUB-432

Til min Elskede

OUB-177b

Til min Elskede

OUB-365a og OUB-382a

Til mit Hjertes Dame

OUB-219b

Til Nordens Kvinde

OUB-134b

Til Pintse, naar Skoven bli’er rigtig grøn

OUB-247b

Tip! Tip! " Aa Dingelingeling, aa Dingelingeling, med Tip vi gaae i Ring" eller en ny Vise om Sangerinden fra Charlottenlund, Caveline Jeppesen, der reiste til Afrika, hvor hun sværtede sig sort over det Hele og blev gift med en sort Konge og hvorledes hun den Dag hun blev kronet, ikke havde andet end Crinoline om Livet og Kronen paa Hovedet. Synges til den grinagtige Negermelodi: "Min Tip, Tip, Tip!" Med en Anviisning til Sangerinder her i Byen, hvorledes de skulde sværte sig med Kjønrøg og udføre Sangen i Costume

OUB-368

Tivoli, eller: Her er Liv og Løier

OUB-515b

Tjenestepigerne i Tivoli

OUB-121b

Tjenestepigernes Skovtour

OUB-577a

To Piger de gange sig ned til en Strand

OUB-25b

To Viser om de nye Skopudsere, som nu for tredie Gang sætter Liv I Kjøbenhavn i disse daarlige Tider, og med hvem der gjøres grusomt Halløj naar de “børste Folk af”. “Af en Afblanket”.

OUB-303a

Trilby=Visen

ENy-69a

Tro, Haab og Kærlighed

OUB-610c

Trom, trom, nu skal I høre!

OUB-565b

Tryk paa Knappen! Den nyeste Revuevise for glade Mennesker, baade gammeldags og Certosafolk

OUB-292a

Trænkonstabel=Rekrutens Vise og hvordan det gaar til paa Kristianshavn, baade Morgen, Middag og Aften

OUB-29a og OUB-496a

Tyrkepigens haarde Skjæbne eller Maa jeg helst be'e om en dansk Gut til Mand!

OUB-348a

Tyrkernes Rædselsgjerninger. De spidde Børn paa Landser, stikke Øjnene ud paa Kvinderne, skænde unge Piger, brænde Børn og Oldinge levende

OUB-347

Tyven og Rullekonen. Vise om den frække Tyv, der brød ind i Rullekælderen, hvor han stjal en Mængde Genstande, spiste sig en bedre Aftensmad og gik i Seng hos Rullekonen, der tilsidst vaagnede og gjorde Anskrig, men hvorledes en Betjent tog fejl og anholdt Rullemanden istedetfor Tyven

OUB-280

Tønden med Meyers Lig er kommen tilbage fra sin sørgelige Rejse

OUB-463

Taaren

ENy-38b

Taaren

OUB-487b

Udi Kampen de Riddersmænd drage

OUB-505b

Usædelig Kærlighed mellem en 12=aarig Skolepige og ældre pæn Mand i Kjøbenhavn

OUB-149

Vagtparaden

VB-268b

Ved Høisalig Kong Frederik den Syvendes Bisættelse

OUB-489a

Ved Prindsesse Alexandras Afreise til England, den 26de Februar 1893

OUB-491b

Ved Prindsesse Alexandras Formæling med Arvingen til Englands Throne Prindsen af Wales, den 10de Marts 1863

OUB-491a

Ved Vintertid, naar Skoven staaer

OUB-471b

Vedbæk - Skodsborg - Kjøbenhavn, eller en Slagpiges Eventyr med Militære og Civile. Ideen efter Stykket paa Folketheatret

OUB-117a

Vekselsang

OUB-296b

Verdens største Nar

OUB-30a

Vi elske vort Land

OUB-114b

Vi gi'r den med Præstekrave paa! Vise til den bekendte Melodi af Sommer=Revuen

OUB-284a

Vi gaar her og synger i Maaneskin

PS-79b

Vi gaar til Lindenau

OUB-223b

Vi Haandværkssvende! Vi Haandværkssvende! De brave Haandværkssvendes egen Vise, digtet af en rask Svend til Meddelelse om, at et Haandværk er det bedste i Verden, baade naar vi er hjemme og naar vi rejse

Ærboe-1a

Vi Landsoldater, vi Landsoldater! Den nyeste Soldatervise

OUB-285a

Vi sejled op ad Aaen eller En Tur til Fruens Bøge

ENy-278a

"Vi skal paa Boulevarden!" En høist mærkværdig Vise, hvoraf man kan lære, hvordan Folk i Kjøbenhavn Alle gaa paa Boulevard fra den Største til den Mindste

Le-170a

Vi vil ha' Øl, vi vil ha' gamle Carlsberg Øl!

OUB-602a

Vift stolt paa Codans Bølge

ENy-150b

Vil du la' Hønen gaa, det er Spækhøkerens

OUB-127b

Vil du væk med den Harmonika! Den nyeste Pavillonvise, afsungen ved Skolelærernes hemmelige Møde ved et stille Bæger. Forfattet af Skøn Ivigtut, grønlandsk Hofdame og prisbelønnet Skønhed ved Skønheds=Konkurrencen paa Klampenborg

OUB-32a

Vilhelm. En smuk Sang om den fattige Bejler og den rige Brud der blev adskilte, grundet paa Faderens Haardhed, og hvorledes hun glemte ham i den store By

OUB-286

Vintren er nu flygtet bort

OUB-68b, OUB-222b og OUB-501b

Violen

Le-153b, OUB-190b, OUB-225b og OUB-499b

Vise og Beretning om Den nøgne Mand i Aagade, som man fandt i en Tilstand, der neppe er at beskrive

OUB-409

Vise og Beretning om den stærke Værtshusholder, der holdt saa meget af sin Datterdatter, saa Politiet maatte afbryde Kjærligheden

OUB-141a

Vise om Christine og Jægeren, hvorledes hun blot et Øjeblik blev sin Kæreste Utro og hvor sørgeligt det endte

ENy-10a

Vise om Damen, der skød paa Doktoren i Læderstræde

OUB-293

Vise om Dampskibet "Londons" totale Undergang den 12te Januar 1866, hvorledes 270 Mennesker fandt deres Død i Bølgerne, medens kun 19 bleve reddede

OUB-539

Vise om De Danskes Seier ved Dybbøl den 28de Marts, hvor Preusserne vilde overrumple Jenserne, men fik haardtkogte Paaskeæg af 10de Regiment og af "Rolf Krake", samt om den danske Underofficeer, der med 4 Mand danske tog 1 preussisk Officeer og 25 Soldater tilfange

OUB-425

Vise om de grinagtige Certosaherrer

OUB-290a

Vise om de to Menneskeædere, som skjulte sig i Lasten af et Skib, der skulde afseile, og om Natten efterhaanden overraskede og fortærede 4 af Mandskabet, indtil de opdagedes af Skibshunden og fangedes m. m.

OUB-524

Vise om den glade Væbningsmand, som gaar paa Extraturen med morderlig Humør og evig Halløj. Udført i ”Thalia”. Tilegnet alle gemytlige Medlemmer af Væbningen

OUB-294a

Vise om den skrækkelige Ulykke paa Volden om Natten, hvor en Student og en ung Dame bleve overraskede af Politiet, som vilde føre dem til Stationen og hvorledes Damen styrtede ned af Skrænten og brækkede begge Been

OUB-540

Vise om det skrækkelige Mytteri og Mord ombord paa den svenske Skonnert "Natal", hvorved 1 Styrmand og 2 Oprørere mistede Livet, og de andre førtes til Sverig i Lænker

OUB-566

Vise om en møjet ubehavelig Affære ved Rusgildet i Studentersamfundet, og Den blodige Duel i Dyrehaven, hvor de prøvede paa, at skyde hinanden "Pistoler gennem Ho'det". Forfattet til Advarsel mod Champagnedrikkeriet af Ohlsson, Lejlighedsdigter og Blanksværtefabrikant

OUB-497a

Vise om Faderen, der dræbte sig selv efter sin Datters Befaling, fordi han fra hendes 11te Aar havde forført og senere tvunget hende til Utugt

OUB-156

Vise om Frieren og Pigen, hvorledes hun ikke vilde tilhøre ham for alle de Herligheder, som han bød hende, men tilsidst da han tilbød hende Haand og Hjerte, gav ham Ja. Vexelsang

OUB-606a

Vise om Fru Schwartz-Nielsens sørgelige Svømmetur, hvorledes Baaden kæntrede med hende og hun maatte tage Svømmeturen baade paa Ryggen og paa Maven, men dog klarede sig, medens Flere druknede

OUB-12

Vise om Fægtningen ved Mysunde, hvor Preusserne flere Gange stormede med 9000 Mand, men hvergang bleve saa varmt modtagne af de danske Jenser, at de tilsidst skyndte sig tilbage igen. Samt om Capitain Schows Død, den første Officeer der faldt

OUB-94

Vise om Guldkuren, og hvorledes de stærkeste Drankere, der før hver tog en Damesnaps paa en Pot, nu bliver helbredede af den amerikanske Sprøjtedoktor, enten de vil eller ej

OUB-295a

Vise om hvordan Fatter var ude at kjøbe Gaberbejse, og hvordan det gik ham

VB-117a

Vise om Kampen ved Dybbøl, den 17de Marts, hvor Tydskerne 3 Gange bleve kastede ud af Dybbøl By, medens de danske Granater anrettede de frygteligste Ødelæggelser i de østerrigske Colonner

OUB-424

Vise om Konen, der meldte sin Mand for Øvrigheden, fordi han først hos hende, senere hos en Mængde Piger og Koner har fordrevet omtrent 100 Fostre, og maaske ogsaa dræbt Børn

OUB-119

Vise om Krigen mellem Boerne og Englænderne, og hvorledes Boerne kan ramme Fjenden ogsaa i de pansrede Tog

OUB-601a

Vise om Manden i Pakkassen i Aagade paa Nørrebro, hvor man fandt et 25aarigt Mandfolk, som i en Række af Aar har levet i en Pakkasse paa Loftet, og som nu hverken kan tale eller se, var omtrent nøgen og som Ingen kan give Oplysning om

OUB-306

Vise om Matrosen, der gik iland hos en Justitsraad paa Kjøbmagergade og blot ved en lille Lyd drev et heelt Selskab paa Flugt, hvorefter han entrede et Bord med de deiligste Spisevarer, og Justitsraaden maatte betale en Daler i Krigsomkostninger. En lystig Opsang

OUB-340a

Vise om Modermorderen Arthur Jørgensen. Morderen har tilstaaet

OUB-461

Vise om Peter Graa, en Pleiebro'er til Rasmus Taa, alle hans Leveveie, ligefra han fik Høvl i Snedkerlæren og til han endte som Tørvetriller

OUB-431a

Vise om Pigerne i vor By, og hvorfor jeg slet ikke vil være Kjærest med en eneste af dem. Forfattet af Ole Drul. 21 Aar

OUB-296a

Vise om Pudsepeter i Kridtpiben, og hvordan han stadigvæk er den gamle gemytlige Sjovfyr

OUB-298a

Vise om Sangerinden og Studenten, der af Kjærlighed til hende skød sig udenfor Sangerindelokalet paa Østerbro

OUB-533

Vise om Skandalen paa Nørrebro, hvor en Arbejder hos sin Kone traf en fremmed Herre, der vist var gaaet i Søvne, og bandt dem begge til et Møbel, og kjørte Beviset for Forbrydelsen i et luftigt Kostume til Politistationen

OUB-159

Vise om Skarpretteren og hans Forhold under Anders Sjællænders Henrettelse

OUB-86

Vise om Skomagersvenden, der blev Bybud og Digter, hvilket skal være meget behageligere end at haandtere Pløksylen

OUB-300

Vise om Slaget i Tivoli den 4de August 1871 imellem Redaktørerne Dr. Rosenberg og Robert Watt. Sangviis forfattet udi smukke danske Vers, og klinger vel til Hakkebrædt og Lire, men sær vel til Glastrompet og Mundharpe, naar de trakteres og sjunges til den yndede Kjæmpevise-Melodunte: "Peter Skjødt"

OUB-483

Vise om to Venners sørgelige Skæbne paa Jagten, idet den ene berøvede den anden Livet paa en sørgelig Maade; samt den Dræbtes vemodige Farvel til sine Forældre og sin kære Pige

OUB-31a

Visen om de dyre Tider, som vi nu have, og hvorfor vi have dem. Gemytlig Halløjvise til Melodi "Rundt paa Gulvet" af Søren Svipsok, Fyrbøder paa Lammefælleden

OUB-486a

Visen om Karen Spids og hendes Ferdinand, der stak af fra Arresten i temmelig let paaklædning og blev snappede i en Kro. Variationer til en ældre Sang

OUB-287a

Visen om Kaveline og hendes søde Ven, og hvordan de har det paa Polsk som Blommen i et Æg

OUB-349b

Visen om Mette og de 3 Gaardmandssønner, og hvordan hun kunde, hvad ingen andre Piger kunde. En virkelig Tildragelse

OUB-116a

Visen om Mikkel Muk

OUB-611b

Visen om Restauratøren og Jordemoderen, og hvorledes de i Kompagni hjalp en Værtshusholderenke slemt i Gyngen

OUB-328

Visen om Storken eller Jeg rejser til Sahara. Den gladeste og mest yndede Vise paa Melodi La Sorella. Naa, naar det saa bli'r Sommer Og Storken kommer

OUB-580a

Vor Captain er mange Penge værd! Gemytlig Sømandsvise til Melodi: "Reisen til China."

OUB-17a

Vægtervers, som synges om Natten af Vægterne i Kjøbenhavn

OUB-351

Vaagn op Hr. Sørensen! Valg=Vise paa Valgdagen den 30te Mai 1865

OUB-447

Vaarens første Viol. Bekendt Kærlighedsvise til Melodi af Sang=Valsen af Rudolf Førster

OUB-281a og OUB-579a

Vaarsang

OUB-321b

Zigeunerdrengen

OUB-21b og VB-18b

Ægte Venskab

OUB-58a

Ægteskabs-Contoiret

OUB-66

Aa, den stakkels Pige. Den nyeste Revue= og Pavillonsang

OUB-502a

Aa hvad er det med Dig! Ny Vise til de tappre Jenser

OUB-423

Aa ja, jeg er saa glad, jeg var i Dyrehaven. Bekjendt gemytlig Kjærlighedsvise til Melodi "Græshopperne"

OUB-558a

Aa Kragelund, aa Kragelund, er Du der med Fingeren igjen! Ny Vise om Kragelund, der dikker Pigerne paa Kinden med sin Finger og er allesteder paafærde

OUB-433a

Aa, lad os nu blot inte skabe os!

OUB-81

Aa Mathis, aa Mathis! En sørgelig Sang om ulykkelig Kærlighed

OUB-67a

1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær (En Aftenstund ved et Kaffe-Sjap)

OUB-408a

10 Bud for Schlesvigholsteinere

OUB-52b

25 Aar i Lænker eller hvordan Kristian og Anna fandt hinanden. Spændende Kriminalroman med flere oplysende Bemærkninger

OUB-531

49 danske Fiskere druknede. Sang om de forfærdelige Stormnætter d. 21 og 22 Novbr. 1893, der kostede mange kække Mænd Livet

OUB-46