De største skillingsvise-producenter i det 19. århundrede

Behrend, Carl Jacob, 1803-46, bogtrykker og forfatter.
Udlært typograf fra det Brünnichske officin i København. Efter yderligere uddannelse i udlandet etablerede han sig i året 1828 som bogtrykker i Møntergade, hvor han havde gode ordrer i begyndelsen, men efter nogle år måtte notere en nedgang. Det godt udstyrede trykkeri blev solgt, og Behrend slog sig da ned under mere ydmyge forhold i gaden Aabenraa, hvor han både skrev og trykte skillingsviser. Det menes, at han i alt udgav mellem 400 og 500 skillingstryk heraf havde adskillige dog tidligere været udgivet.

Seest, Matthias, 1760-1812, bogtrykker og forlægger.
Fra 1792 kendes han som indehaver af et bogtrykkeri i Antonistræde 312 i København, fra 1796-97 i nr. 324. I 1799 fik Seest privilegium, efter at han samme år var flyttet til Lille Kongensgade 90. Han begyndte at udgive skillingsviser i år 1800 og udgav i alt 306 originaltryk. Produktionen sluttede i 1809, hvor kun syv kommercielle viser blev trykt. Seest udgav især nyhedsviser og knyttede en række skribenter til sin virksomhed, fortrinsvis studenter og kandidater. I 1810-12 virkede han i Lille Kongensgade 85.

Strandberg, Peter Julius, 1834-1903, bogtrykker, forfatter og forlægger.
Blev udlært som typograf og arbejdede nogle år som journalist, indtil han i 1861 oprettede sit eget forlag i en butik på hjørnet af Vingaardstræde og Holmensgade i København. I 1869 købte han sammen med typograf Bernhard Wennstrøm et trykkeri, hvorfor mange af Strandbergs skillingstryk oplyser Bernh. Wennstrøm som trykkested. Også Ernst Lund og det Brillske Bogtrykkeri trykte Strandbergviser, og desuden var Jul. Strandbergs Bogtrykkeri og Forlagsboghandelen hjemsted for udgivelse af Strandbergtryk. Strandberg var sin tids største underholdningsproducent. Foruden en lang række opbyggelige småbøger skrev og udgav han adskillige anekdotesamlinger, humoristiske fortællinger samt optrykte de gamle folkebøger. Mest kendt er Strandberg som forfatter og udgiver af tusinder af skillingsviser, især om aktuelle emner. I 1864-78 udsendte Strandberg seksten hæfter af "Visebog for Hvermand", og i 1883 udkom første bind af den populæreste visesamling, der nogensinde er udgivet i Danmark, ottebindsværket "Danmarks/Den syngende Mand paa Bølge og Land", der indtil 1921 flere gange er blevet optrykt.

Svare, Maren, ca. 1723-97, bogtrykkerenke.
Overtog 1777 ved mandens, Lars Nielsen Svares død dennes trykkeri i Skindergade 76 i København. Udgivelsen af skillingstryk syntes for alvor at tage fart, da hun i 1783 flyttede til ejendommen Store Kannikestræde 39, som hun overtog i 1795 sammen med svigersønnen H. L. S. Winding, der også var bestyrer af det Svareske officin og sandsynligvis skrev en række af de viser, der udgik herfra. Mens Lars Nielsen Svare kun udsendte få skillingstryk, baserede hans enke sit trykkeri næsten udelukkende på produktionen af disse, samt andre småskrifter, auktionskataloger o.lign.

Sølve, Eigil, 1884-1958, forlægger.
Danmarks sidste skillingsviseproducent, der fra sit sangforlag i Odense fra ca. 1930 til sin død udsendte et stort antal viser, nogle blot trykte, andre blot duplikerede og atter andre maskinskrevne med gennemslag. Julius Strandberg var hans forbillede. Foruden viser udgav Sølve en række pjecer, kogebøger, populære lægebøger og julehæfter.

Thiele, Johan Rudolf, 1736-1815, bogtrykker.
Indvandrede som dreng i 1748 fra Tyskland til København og stod i lære i det Berlingske bogtrykkeri, indtil han i 1770 etablerede sig som selvstændig bogtrykker i Peder Hvidtfeldtsstræde. I 1771 flyttedes virksomheden til St. Helliggejststræde 150 og udvidedes 1797 med naboejendommene nr. 151 og i 1809 med nr. 149. Her havde trykkeriet til huse, indtil 1936, i hvilket tidsrum det var et af Københavns betydeligste. Thiele arbejdede især for det samtidig oprettede Gyldendalske forlag.

Tribler-familien var oprindelig ikke bogtrykkere, men bogbindere, boende i Ulkegade, hvor Johan Tribler købte en ejendom i 1767.Huset gik den 1. Februar 1808 over til sønnen Johan Frederik, som imidlertid videresolgte det. J. F. Tribler døde i 1818, 50 år gammel.

Tribler, Elisabeth Margrethe, ca. 1769-1828, bogtrykkerenke.
Overtog efter sin mands, Johan Frederiks død i 1818 dennes virksomhed, efter familien var flyttet tilbage i Ulkegade 107 i 1812. I 1823 blev Ulkegade omdøbt, og Holmensgade 107 blev trykkeriets adresse til 1827, da forretningen udvidedes betydeligt. E. M. Tribler købte dette år ejendommen Holmensgade 114, hvor hun boede indtil sin død. E. M. Tribler lod trykkeriet, der inden for skillingsviseindustrien indtog en dominerende stilling i første halvdel af det 19. århundrede, udelukkende hvile på produktionen af skillingsviser.

Tribler, Peter Wilhelm, 1803-60, bogtrykker og forlægger.
Bestyrede i moderens, Elisabeth Margrethe Triblers sidste år familiens virksomhed. Han var ligesom faderen, Johan Frederik Tribler, bogbinder af profession, men den vigtigste del af forretningen bestod af handel med skole- og skrivebøger foruden udgivelse af folkebøger og en utallig mængde skillingsvisetryk. På trods af hans dygtighed gik det bl.a. på grund af skarp konkurrence fra andre boghandlere tilbage for Tribler. Han måtte sælge ejendommen Holmensgade 114, i 1842 flyttede han til Lille Kongensgade 89, og derefter skiftede han næsten fra år til år bopæl, indtil hans navn i 1854 forsvandt fra Københavns vejviser.

Wennstrøm, Bernhard: se Strandberg

Winding, Hans Lauritz Struch, 1750-1831, bogtrykker og forfatter.
Overtog i 1789 Maren Svares bogtrykkeri i St. Kannikestræde 39 og fortsatte virksomheden indtil 1805. Herefter skiftede Winding hyppigt adresse, indtil han i 1817 overdrog sit officin og privilegium til boghandler G. Bonnier. Politiforbudet i 1805 mod at udråbe og synge viser på gaden synes at have givet hans virksomhed, der helt beroede på produktion af skillingstryk, det afgørende knæk.

 

Kilder:

ANDERSEN, Ruth: Den rapmundede muse, Odense Universitetsforlag, 1995.

Danmarks Gamle Folkeviser, bind XII, Akademisk Forlag, 1976.

Dansk Biografisk Leksikon, J. H. Schultz Forlag, 1933-1954.

PIØ, Iørn: Produktionen af danske skillingsviser mellem 1770 og 1821 og samtidens syn på genren (1960), Københavns Universitets Fond, 1963.

PIØ, Jørn: Visemageren, Strandbergs Forlag, 1994.