Krigs-Vise
og Beretning
1861

Allarm, Allarm, Allarm,
Ha! hvilken stor Allarm;
Men den bli'er ogsaa varm,
Ja den bliver ogsaa varm,
Naar Tydsken kommer her,
Strax er' vi Danske der,
Der ogsaa endnu Kraft og Marv i danske Knokler er.
Nu Tydsken vil gi'e Love til Dannerkongens Land,
Men det maa han ei vove, nei, det gaaer aldrig an,
Thi heller vil vi slaaes
Og byde Fjenden Trods,
Hurra, Hurra, Hurra.

Fremad hver dansk Soldat,
Fremad hver dansk Soldat:
Vi være maa parat,
Ja, vi være maa parat.
Og kommer Tydsken an
Med mange tusind Mand,
Og bringer Krig og Ufred os her til vort skjønne Land,
Vi jage dem tilbage, de skal gaae Vintervei,
Vort Land de maa ei tage, - nei, nei, det faaer de ei. -
Med Kraft vi atter slaae:
De atter bort skal gaae.
Hurra, Hurra, Hurra.

Saa drage vi afsted,
Saa drage vi afsted,
Og Gud alene veed,
Ja, og Gud alene veed
Om nogensinde meer
Vi Hjemmets Arne seer,
Men det veed jeg bestemt dog: at hvad der ogsaa skeer,
Om Jorden ogsaa drikker mit unge, varme Blod,
Saa vil jeg gaae mod Fjenden med Lyst og freidigt Mod.
Og alle rask vi slaae,
Vi Seier vinde maae.
Hurra, Hurra, Hurra.

Vi Alle elske Fred,
Vi Alle elske Fred;
Men taale ei Fortræd,
Nei, vi taale ei Fortræd.
For Kongen og vort Land
Vi kjæmpe alle Mand,
Naar Nogen kommer her med Krig vi holde modig Stand.
Vi bede til Vorherre, som er i Himmerig,
At Han vil med os være, naar atter vi faae Krig,
At Fjenden vi kan slaae,
At vi maa Seier faae.
Hurra, Hurra, Hurra.

Beretning.
Den dansk=tydske Strid. Frankfurt den 17. Jan. I Forbundsdagens Møde idag foreslog det forenede Udvalg i Anledning af det oldenburgske Andragende, at da det danske Patent af 25. Septbr. 1859 og Finansloven af Juli 1860, fordi de ere udstedte uden de holsteenske Stænders Samtykke, ere at betragte som illegale, saa skal Danmark opfordres til, inden 6 Uger at erklære sig om Opfyldelsen af Provisoriet overeensstemmende med Forbundsbeslutningen af 8de Marts 1860; i modsat Fald skal Forbundsexecution paafølge.

En afgjørende Vending synes at være nær forestaaende med Hensyn til de Forviklinger, som længe have tynget paa alle vore Forhold. Den kan bane Veien for en fredelig Løsning og taalelig Ordning. Men den kan ogsaa blive faretruende ikke blot for den Frihedsudvikling, der er Frugten af den nuværende Slægts møisommelige Arbeide, men ogsaa for den tusindaarige Arv, vi have modtage fra vore Fædre - for det ældgamle danske Riges Selvstændighed og Ære.
Begeistringen fra 1848 vil vende tilbage med de Spørgsmaal, hvorom der dengang kjæmpedes. Den Fædrelandskjærlighed, der forener os Alle, vil gjengive os den Kraft, hvorved vi frelste vort Fædreland og vandt Europas Agtelse.
Det, hvorfor det danske Folk i 1848 reiste sig til Modstand mod en overvældende Overmagt, og hvorfor det under en treaarig Kamp villig bragte ethvert Offer, - det var Danmarks Ret til Slesvig og Danskhedens Ret i Slesvig. Og det kjæmpede, om end ene, dog ikke forgjæves; thi det seirede paa Valdpladsen og dets Ret fandt Europas Anerkjendelse. Det vil derfor ikke lade sig fraliste eller fravriste denne Seirs anerkjendte Frugt, men det er rede til værdig at forsvare, hvad der er vundet med Ære.
Om Armeens Rustninger indeholder B. T. Følgende: Krigsministeriet har truffet Foranstaltninger til at forsyne hele Armeens Infanteri med riflede Skydevaaben; fremdeles er der gjort Skridt til et forøget Indkjøb af Heste, ligesom der kan imødesees en provisorisk Lov om Armeens Forsyning med Districtsheste. - Ministeriet har endvidere truffet de fornødne Foranstaltninger til hurtig Indkaldelse af Mandskab og Heste; de tre sidst permitterede Aargange af Undercorporaler ere indkaldte til Uddannelse ved Afdelingerne.
(Udt. Af Flp. og F. A.)