Vise om
Damen, der skød paa
Doktoren i Læderstræde.

Det er sjeldent her i Staden,
At man slige Scener ser,
Som et Attentat paa Gaden,
Og især det uhørt er,
At en Dame viser Mod
Til Udgydelsen af Blod.

Men i Læderstræde nylig
Blev en Læge greben an;
Daaden troedes først afskylig,
Men til Slutning hører man,
At han ej var ganske fri
For et slemt Galanteri.

Til en Dame ung og dejlig
Stod hans Hu og Kjærlighed,
Men han tog dog ellers fejl i,
At det skulde gaa i Fred;
Thi, som set, hun angreb haardt
At der var gjort hende Tort.

Og da som hun havde set en
Dag sit Snit, saa skød hun strax
Doktoren En paa Planeten,
Og skød fler af samme Slags.
Saarene var vel kun smaa
Dog anholdes Begge maa.

I Forhøret blev det klaret,
At en Elskovssag det var,
Der blev Noget aabenbaret,
Som saa slemme Følger bar.
Doktoren, skjøndt indestængt,
Fandt man i sit Fængsel hængt.

Lad os ej i Sagen dømme
Før vi veed det Hele ret,
Dommeren vil ej forsømme
At faa gjennemskuet det.
Men paa begge Sider er
Det en Sorg hel tung og svær.

Beretning

Fredag d. 18de Juni d. A. hørte man i Læderstræde ud for Nr. 26 flere Revolverskud, og det viste sig da for de opskrækkede Fodgængere, at en Dame havde affyret 2-3 Skud mod Læge Leerbeck, saa at en Kugle havde strejfet hans ene Øre, en anden havde tilføjet ham et Par lette Saar i Fingrene, en tredje slog an i Stenbroen.
I første Øjeblik turde Ingen gribe Damen, da hun holdt Revolveren truende frem for sig, men tilsidst blev hun bagfra greben af en Mand om Armene, og Vaabenet frarevet hende, hvorefter hun blev bragt hen paa Politistationen, men kunde paa Grund af sin exalterede Tilstand ikke underkastes Forhør før hen ad Natten.
Ved Lyden af Skuddene flygtede Dr. Leerbeck næsten uden Besindelse ind til en Familie i Kompagnistræde, hvor man højst forskrækket saae et fremmed Menneske paa en saa voldsom Maade styrte ind.
Den unge Dame var 22 Aar gammel, og hed Anna Hude, Datter af Prokurator Hude i Roskilde, der nyligt har fristet den Sorg at miste en sexaarig Søster til den Anholdte.
Det natlige Forhør førte til, at Dr. Leerbeck, der var c. 66 Aar gl., blev anholdt af Politi=Inspektør Carsten Petersen.
I Følge det foreløbige Forhør er Bekjendtskabet mellem Frk. Hude og Leerbeck opstaaet ved, at hun konsulterede Leerbeck; hun skulde strax være bleven angst for ham paa Grund af hans Optræden overfor hende, og hun har talt med sine Paarørende derom, men disse mente, at hun uden Aarsag frygtede, og at Lægens Alder garanterede for Alt. Hun vedblev da at søge ham, og han valgte et Værelse udenfor sit Hjem til den sidste Konsulation. Her ere Parternes Forklaringer modstridende. Frk. Hude paastaar, at hun her er bleven voldtaget, Doktoren paastaar, at han kun havde forført hende; den Kone, hos hvem Sammenkomsten fandt sted, en Md. Jacobsen, er bleven arresteret og sigtet for Rufferi. Til sit Forsvar erklærede Lægen, at Frk. Hude ikke har skreget, at hun ikke strax gjorde Anmeldelse til sin Familie og at hun senere oftere har havt Møder med ham hos Md. Jakobsen. Om Aarsagen, hvorfor de kom sammen i længere Tid, og hvorfor de valgte dette Sted til Møder, er der endnu ikke kommen bestemt Forklaring.
Frk. Hude blev erklæret for Arrestant. Hun tog i Fjor første Del af Artium i Borgerdydskolen i Kjøbenhavn og vilde studere til Læge eller Filolog.
Doktor Leerbeck blev meget urolig, da Assessor Hindenburg erklærede at maatte sætte ham under Anholdelse, men fattede sig dog senere, og havde efter Tilladelse en Samtale med sin Hustru, hvori han blandt Andet gav hende Besked om Ordningen af hans Praxis i de Par Dage, han mente, Anholdelsen vilde indskrænke sig til. Men om Natten, henad Morgenstunden, fandtes han hængt under en Hylde i Arresten i en af sine Seler, og de foretagne Oplivningsforsøg viste sig frugtesløse. Assessor Ingerslev, til hvem Sagen er henvist, vil forhaabentlig bringe fuldstændig Klarhed i denne uhyggelige Sag, der maa berøre de Vedkommendes Slægtninge paa en smertelig Maade.