De skrækkelige Begivenheder
paa
Dampskibet

"Prins Carl"

Der gik et Skib paa Mälarsø,
Med glade Folk ombord,
Og ingen tænkte paa at dø,
Dog Dødens Engel foer
Imellem dem med Lynets Fart,
En Morder var blandt dem,
Mens Maanen stod paa Himlen klart,
Foer han med Mørke frem.

Selv Kvinder, Børn han skaaned ej,
Han Dolken i dem jog,
Han førte dem ad blodig Vej,
Saa de i Døden drog;
Kaptajnen laa som blodigt Lig
Paa Dækket, og en Dreng
Laa hen med jammerfulde Skrig
Blandt Mængder Lig i Flæng.

Hvor er det sørgeligt, at saa,
Hvor alle gaa i Fred,
En saadan Skurk uskadt kan slaa
Medmenneskene ned.
Nu er han fangen, næppe vil
Han gøre mer Fortræd,
Den svenske Lov ham dømmer til
Hans Død paa Rettersted.

Grufuld Begivenhed
paa Damperen "Prins Carl".

Den 17de Maj 1900 om Aftenen Kl. 11 mødtes paa Mälaren i Sverig Damperen "Prins Carl" og "Köping". Da man fra "Köping" prajede "Prins Carl", svaredes der ikke, og da der paany prajedes, sprang en Person frem paa Rælingen og raabte: "Dersom nogen kommer nær, skyder jeg!"
"Köping"s Kaptajn lagde alligevel til, og i samme Øjeblik sprang den ubekendte Person ned i en Redningsbaad og roede hurtigt bort, mærkelig nok uden at blive forfulgt. I samme Øjeblik hørte man Nødskrig og saae en Kvinde hænge udenbords paa Skibet. Hun blev straks reddet, og nu fik man et rædselsfuldt Skue. Paa Skibet laa 12 Mennesker blødende, helt eller halvt dræbte, deriblandt Kaptajnen. Kaptajnen var død. Kahytspassagererne vare indelukkede i deres Kahytter, Rorgængeren havde lukket sig inde og blev derved reddet, Styrmanden blødte af et Saar i Skulderen. Kaptajnen var dræbt ved et Dolkestik i Ryggen, en Kvinde ved et Dolkestik i Brystet, en Dreng, som vilde redde en Pengekasse, laa døende i stærke Smerter af et Knivstik i Underlivet.
De nærmere Omstændigheder ere følgende: Det var Klokken c. 11, da Morderen begyndte sit Værk. Først skød han paa Styrmanden, stak saa en Kniv fra Ryggen ind i Kaptajnens Lunge. En Slagter Holmer, som med Styrmanden kom op for at se, hvad der var paa Færde, skød han en Kugle i Hovedet, saa han døde paa Stedet. I Rygesalonen sad 4 Herrer og spillede Kort; Morderen raabte ind til dem, at dersom de gjorde en Bevægelse, blev de skudte. En af dem vendte sig forfærdet om. En Kugle i Hovedet blev hans Endeligt. Derpaa aflaasede Morderen Kahytterne. Han traf paa Dækket en Mand, som han med Revolveren for Panden tvang til at klæde sig nøgen i den kolde Aften. Manden stod nøgen og bad for sit Liv, Morderen dræbte ham alligevel. Paa Mellemdækket stak han sin Dolk i Hjertet paa en Mand, som laa og sov. En Kvinde, der ogsaa laa der, stak han med sin Dolk og da hun rejste sig op, stak han Dolken saa dybt i hendes Legeme, at den blev siddende fast. En Konditor Lindkvist, som forfulgte Morderen efter at have faaet et Skud, blev saaret i Hovedet og er senere død. Han befalede ned i Maskinrummet fuld "Fart" og skød derefter Personalet. Da "Köping" kom, flygtede han i Baaden, men blev senere paagreben af 4 civile Opdagere; han vidste ikke, det var Politi, men trak sin Revolver. Opdagerne kastede sig nu over ham og lagde ham i Jern. Hans Navn er Johan Filip Nordlund og han er 25 Aar gl. I April var han bleven løsladt fra Långholmens Straffeanstalt efter 5 Aars Tugthus for Tyveri og Mordbrand. Han havde paa "Prins Carl" plyndret Kaptajnen for 800 Kr. Det hele maa anses som en større Samling Rovmord, skøndt Forbryderen vil give det Udseende af at være Menneskehad. Man fandt også hos ham Guldur, Portemonnaie osv. Rimeligvis har han villet plyndret alt, hvad han kunde overkomme, og fjernet sig i Baaden, men "Köping" er kommet for tidlig for ham.