1 Tale med Forhindringer i Frelsens Hær

Vi er saa glade i "vor Gaard",
For vi skal ha' os en Kaffetaar;
Den dufter o, saa det er en Lyst,
Og styrker hele "Hærens" Bryst!

En Tale vil der holdes snart,
Man drikker Kaffen i en Fart;
Nu skal De høre, hvordan han
Kan sætte Hjerterne i Brand.

En Officeers=Tale med Forhindringer.
Mine kjære Vaabenbrødre og Kammerater (En Stemme: Nu skal De strax faa Kaffe!) - Vi ere her forsamlede for at styrke vor Sjæl! (En Stemme: Det var no'ne tørre Boller!) - Vore bedste Bestræbelser ere hidtil kronede med Held (En Stemme: Aa, laan mig en Tiøre!) - Vor Hær er stadig forøget og vore Vaaben ere uimodstaaelige (En Stemme: Aa, werf ham ud!) - Vor Opgave er nu bekjendt for hele Verden: ved Afhold, ved Nøisomhed, Ædrulighed og Sammenhold vil vi vinde frem til Frelse og Seir; Amæhn! (En Stemme: Aa, skænk i til den ældre Herre!) Vi vil bringe det glade Budskab: I kunne endnu frelses! (En Stemme: Sa'e De 35 Øre?) - Derfor, mine tro Kammerater! Vi maa være paa vor Plads (En Stemme: Aa, laan mig Nøglen!) - Ingen maa lade sig friste af denne Verdens Forfængelighed (En Stemme: Har De hørt, at Madam Petersen skal være Løitnant!) Alt saadant skal være banlyst: Hver Soldat maa være ydmyg og sagtmodig af Hjertet (En Stemme: Faar De ondt, ja jeg sa'e nok: den taaler De ikke!) - Tror ikke, at vi ere fuldkomne i Tjenesten (En Stemme: Der er nok Hul i Kaffeposen!) - Nei, vi maa daglig prøve os selv (En Stemme: Om vi er med paa'en! De kan tro Jo!) Om vi er stærk i Troen, om vi med Kjærlighed tænker paa vor Næste (En Stemme: Naa, Madam Iversen, skal De ha' en lille Taar endnu!) Vi ville kæmpe som tappre Soldater, saa vi med Ære kunne falde paa Valpladsen (En Stemme: Det var 25 Øre for Kopperne, De slog itu!) - Og eders Navne skulle mindes (En Stemme: Husk den 10-Øre De blev skyldig sidst!) - naar andres ere for længst udslettede her paa Jorden; og der skal være Glæde for Enhver, som følger os (En Stemme: Der er Grums paa Bunden!) Altsaa vær standhaftige (En Stemme: Fløden er væltet!) og ihukom Profetens Ord: Der skal være Glæde over al Maade (En Stemme: Jomfru Jensen er kommet paa Hospitalet!) - Thi vi haver forvundet en stor Sejer! En Stemme: Sa'e De No'et, Madam Svendsen!) Derfor, saa ofte vi ere her forsamlede (En Stemme: (Den gaar ikke, Larius!) - lad os da indprente os de Ord: Alt for "Frelsens Hær" (En Stemme: Farvel, Jomfru Mathisen, nu er der ikke mer paa Potten!) - Amæhn! -

Nu er den rare Tale endt,
Og hvert et Aasyn nedad vendt,
En Sang med Kor: Haleduja!
Saa slutter Aftnen glad og bra'.