Stormen paa Mysunde,
den 2den Februar 1864.

Tydskernes lange Næse.

Og Tydsken marschered' mod Mysund op,
O hør, o hør hvor det dundrede,
For han vilde fede sin magre Krop,
Der var halvfemsindstyve Hundrede,
O hør, o hør hvor det dundrede.

Og Wrangel han klø'ede sig i sin Paryk,
O hør, o hør, hvor det dundrede,
Han ønskede ogsaa at blive lidt tyk,
Han "Jensernes" Maver beundrede,
O hør, o hør hvor det dundrede.

Han sa'e: "I skal til Middag faae"
O hør, o hør hvor det dundrede,
"Det danske Suul og en Snaps ovenpaa,
En Snaps, der varmer som hundrede,"
O hør, o hør hvor det dundrede.

Saa gik de til Mysunde og blev trakteert,
O hør, o hør hvor det dundrede,
Men saa fik de Maden i Halsen forkeert,
Alle halvfemsindstyve Hundrede,
O hør, o hør hvor det dundrede.

Da Jens han saae det saa smaat han lo,
O hør, o hør hvor det dundrede,
Og lystig paa Tydskernes Ryg han slog,
De løbe saa Jens sig forundrede,
Ja, lystig Jens paa dem dundrede.

"Nu skal Du s'gu have Prygl, Du Rad!"
O hør, o hør hvor det dundrede,
Saa jublede Jens og pryglede glad,
Hver Jens slog som flere Hundrede,
O hør, o hør hvor det dundrede.

Ja Tydsken fik nok for denne Gang,
O hør, o hør hvor det dundrede,
Og Wrangel han fik en Næse saa lang,
Saa lang, - saa han selv den beundrede.
O hør, o hør hvor det dundrede.

De danske Jenser saa tappre stod,
O hør, o hør hvor det dundrede,
At Tydskerne hastig Mysund forlod
Og brøled' mens Jens dem "muntrede":
"O hør, o hør hvor det dundrede!"

Beretning.
Den første alvorlige Træfning i Slesvig har fundet Sted den 2den Februar; vore Tropper have bestaaet den med Hæder, og Fjenden er kastet tilbage.
Ved Mysunde angrebe Preusserne med 9000 Mand og 2 Batterier. Vi havde 9 Kompagnier af 3die og 18de Infanteri=Regiment samt 2 Eskadroner af 4de Dragonregiment i Ilden.
To Gange forsøgte Fjenden Storm, men kastedes tilbage.
Fjenden lod først sine Døde og Saarede ligge, rimeligviis uvidende om, at vi rykkede frem mod Flekkeby. Senere opsamlede han de fleste af dem.
Vort Tab kan endnu ikke opgives bestemt. Efter et Jugement er det 150 a 200 Mand.
Kaptain Schow af 18de Infanteriregiment, Lieutenant Seyffarth af 3die Infanteriregiment, Artillerilieutenant Klubien ere faldne.
Lieutenanterne Meulengracht af 4de Dragon=Regiment Lommer af 3die Infanteri=Regiment, Kapitain Moltke af samme Regiment og Lieutenant Bluhme af Infanteriets Krigsreserve ere saarede.
Senere vides Intet at være passeret.
Slien er aaben.
Kongen boer paa Gottorp og har befalet, at Armeen, formedelst de udbrudte Fjendtligheder, skal aflægge Sorgen for den afdøde Konge.
Fra Chefen for Skruekorvetten "Thor", Kapitainl. Hedemann, der tilligemed Pantserskonnerten "Esbern Snare", Kapitainl. Kraft, der var stationeret paa Eckernførde Fjord, er der indløbet Rapport om, at fjendtlige Tropper i Mandags Formiddags omtrent Kl. 11 viste sig paa Fjordens sydlige Side. De bleve strax beskudte fra "Esbern Snare". Begge Skibe bleve pludselig angrebne af Artilleri, først fra Høiderne tæt sønden for Byen og strax efter fra 4 eller 5 forskjellige Artilleriafdelinger, der bleve opkjørte paa Fjordens sydlige Side. I Henhold til de herfra givne Ordrer trak Skibene sig under stadig Fægtning og besvarende Ilden saa godt som muligt, ud af Fjorden.
Ingen af Besætningen blev truffen. Korvetten "Thor" fik et Par Skud i Skroget, eet igjennem Skorstenen og flere igjennem Reisningen hvorved Storstangen beskadigedes.
Slesvig, den 3die Februar Kl. 8 1/4 Aften.
Fra Kl. 3½ Eftermiddag Angreb af Østerrigerne paa Dannevirkestillingen ved Bustrup. Artilleri= og Infanteri=Kolonner rykkede frem mod Haddeby.
Henimod Mørkningen trak Fjenden sig tilbage, efterladende enkelte Fanger.
Skydningen begyndte igjen senere paa Aftenen, men er for Øieblikket ophørt.
Kongen med en Adjudant og Konseilspræsidenden besaae i Formiddags samtlige Værker ved Mysunde. Paa Hjemveien hørte Kongen stærk Skydning ved Bustrup, og begav sig med ovennævnte Herrer og Hofmarskallen til de yderste Bustrup=Værker, hvorfra Han iagttog Fjendens Tilbagetog.
(Uddrag af Berl. Td.)