Prindsesse Alexandras
Afreise til England,
den 26de Februar 1863

Farvel, Du elskte Prindsesse huld,
Vi byde her Dig sorrigfuld,
Med rørte Hjerter alligevel,
Vi ønske Lykke Dig kun og Held;
Levvel, Levvel!

Gid Herren følge Dig hvor Du gaaer,
I Livets Vinter, som i dets Vaar!
Hans Engle følge Dig paa hver Sti,
At hver en Sorg maa gaae Dig forbi!
Levvel, Levvel!

Men naar Du kommer til Englands Land,
Du vist vil mindes den danske Mand,
Hvis Hjerte fulgte med Dig didhen,
Hvor Du nu samles skal med din Ven.
Levvel, Levvel!

Al Lykke, Herren vil sende ned,
Maa blomstre i Eders Kjærlighed!
Og naar I snart nu i England boer,
Du mindes vil - det vi sikkert troer
Vort Afskedsord.

Prindsesse Alexandra,
en Datter af Prinds Christian til Danmark,
og

Prindsen af Wales,
en Søn af Dronning Victoria af England og Arving til Englands Trone.
Dette høie Pars Formæling vil finde Sted den 10de Marts og Prindsesse Alexandras Afreise fra Kjøbenhavn til London den 26de Februar 1863.

Prindsen af Wales nyder Indtægter af Hertugdømmet Cornwall; af disse havde Dronningen og Prinds Albert opsparet hele Overskuddet, som var vokset op til en betydelig Kapital, hvoraf 220,000 Pund Sterling ere anvendte til at kjøbe et Gods i Grevskabet Norfolk. Naar man trækker det fra, som det vil koste Prindsen at opføre et Herresæde paa dette Gods og indrette sin egen Huusstand, beholder han dog en aarlig Indtægt af 60,000 Pund Sterling. Lord Palmerston foreslog derfor Parlamentsforsamlingen at man skulde bevilge en Appanage af 40,000 Pund Sterling, desuden 10,000 Pund i Naalepenge til Prindsesse Alexandra og i eventuel Enkepension 30,000 Pund Sterling. Alle 3 Summer bevilgedes. (1 Pd. Sterling er næsten 3 Rdlr.)