Dronning Louise

Med Diadem om Panden staaer Du smykket,
Vor skjønne Dronning, Christians væne Brud,
Din Lykke har paa huuslig Fryd Du bygget,
Som Moder lød Du Trofasthedens Bud.
Med Stolthed seer til Dig den danske Qvinde,
Thi fra vor Kongeslægt Du stammer ned,
Det vil ret aldrig gange os af Minde,
Din Vugge stod ved Danmarks grønne Bred.

See, Ham, som nylig medtog Fyrstekronen,
Den unge Georg, han er jo Din Søn,
I England skal Din Datter klæde Thronen,
Dem fulgte begge Folkets varme Bøn;
De er Din Glæde - og fra fjerne Strande
De sende Bud til deres Moder kjær,
Du som et Mønster vil dem begge stande,
Naar Du som Dronning bærer Kronen her.

Som Moder til en yngre Kongestamme,
Vi hilse Dig - thi skjøn Din Lod dog er,
Reen var Din Dyd og skjøn Din Elskovsflamme,
Derfor har jo vor Konge Dig saa kjær.
I Eders Hjem mon Fredens Engel bygge,
Den vogte huldt om hvert af Eders Fjed,
I ville skabe gamle Danmarks Lykke,
Og Folket trofast holde vil sin Ed.

Skjønt er det Land, hvis Throne I beklæde,
Og enigt Folket til den sidste Stund,
Alt hvad vi veed, kan gjøre Eder Glæde,
Vil hver jo gjøre glad af Hjertets Grund.
Til Lykke, Kongemoder, Danmarks Dronning,
Lev længe, elsket høit i Danmarks Lund,
Til Gavn og Glæde for vor Dannekonning,
Gid Sorg ei rokke Eders Lykkes Grund.

Dronning Louise til Danmark.
Den smukke og elskværdige Prindsesse, som vi i mange Aar have beundret som Moder til en heel Fyrsteslægt og som er bekjendt for sit danske Sindelag er nu bleven Danmarks Dronning. Stedse har Hds. Majestæt været berømt som en huuslig og qvindelig Dame; hun har selv været sine Børns Amme, hvilket sandeligt er meget sjeldent at træffe i de høiere Kredse. Det skjønneste og mønsterværdigste Familieliv har stedse udmærket det høie Par, som nu beklæder Danmarks Throne; deres Børn ere blevne opdragne efter jevn borgerlig Methode og Ingen vil nægte, at vi have faaet et smukt og ædelt Kongepar med velsignede Børn.
Dronning Louise Vilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie, er Datter af Kong Christian den Ottendes Søster Louise Charlotte (f. d. 30. October 1789, form. m. Prinds Vilhelm af Hessen=Cassel. Dronningen er født d. 7. Septbr. 1817 og blev formælet med sin høie Gemal d. 26de Mai 1842. Hds. Maj. er Moder til:
Kronprinds Christian Frederik Vilhelm Carl, født den 3die Juni 1843.
Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie, født den 1ste Decbr. 1844, nuværende Prindsesse af Wales.
Christian Vilhelm Ferdinand Adolph Georg, Hellenernes Konge, født den 24de Decbr. 1845.
Marie Sophie Frederikke Dagmar, født den 26de Novbr. 1847.
Thyra Amalie Charlotte Anna, født den 29de Septbr. 1853.
Valdemar, født den 27de October 1858.
Vi have ikke i mange Aar havt nogen Dronning, - der vil nu blive Hof i Kjøbenhavn og dette vil naturligviis i høi Grad bidrage til at Industri og Handel faaer et høiere Sving.
Vi tør vistnok dristigt paastaae, at Folkets fælles Ønske er for vor Kongefamilies Lykke og Held; og at vi kun udtale den offentlige Mening naar vi udbryde:
Leve Dronning Louise af Danmark!