En Restauratør og en Jordemoder

Gud bevar's, hvad man maa høre
Her i Verden, ja og see -
Tænk nu osse Restauratøre
Kommer med Forbrydelse.
En af dem er arrestert, -
Hør hvad ham der er passert!

Han var gift og havde Børn
(Han mod dem har sig forsyndt!)
Han holdt af at slaa til Søren
Og han havde godt med Mynt.
Steg det holdt han meget a',
Tog hvor han det kunde ta'e.

Hos en Enke tidt han spiste,
Hun ham laved' lækker Steg,
Ømhed han til Gjengæld viste,
Og kom fælt paa den Galei.
Noget saa de gjorde som
Strider mod Vorherres Dom.

Man maa næsten fælt sig skamme
Ved at tænke blot derpaa, -
Til en Gjordemo'ermadamme
Saa man snart de To at gaa!
Der de kjøbte sig en Gift,
Det var vistnok meget stift.

Skrækkeligt maa nu man høre,
- Ned ad Ryggen løber Gys -
Tænk de Barnet mon forgjøre,
Saa det ei seer Dagens Lys.
Det i Loven er forbudt,
Den, der gjør det, er kaput!

Men ved Skjæbnens haarde Villie
Snart Justitsen fik det hørt,
Revet bort fra sin Familie
Blev han op til Kamret ført,
Der han har bekjendt sin Synd
Faar nu Rumlesuppe tynd.

Men'ske, lad Dig dette lære,
Tag for Kvinden Dig i Agt, -
Vogt paa Dydighedens Lære
Staa mod Satan steds' paa Vagt!
Og er Du en slikken Rad,
Nøies med Din Kones Mad!

Beretning.
Tirsdagen den 24de Juli belagdes Restauratør H. O. heraf Staden med personlig Arrest, overbevist ved egen Tilstaaelse og øvrige foreliggende Omstændigheder om Delagtighed i Fosterfordrivelse. De nærmere Omstændigheder ved denne høist uhyggelige Sag, der har vakt stor Sensation i vide Kredse, ere følgende: For ca. 3 Uger siden indlagdes paa Kommunehospitalet en Værthusholderenke, Mad. J., som lidende af en Abces (Svulst) i Underlivet. Ved Legemsundersøgelse godtgjordes det, at hun led af Betændelse i Underlivet, men det varede længe, før man kunde komme til fuld Klarhed om Aarsagen dertil. Nogle Omstændigheder ledede imidlertid Overlægens Opmærksomhed hen i en vis bestemt Retning og han underkastede nu Patientinden et skarpt Forhør, hvori hun vedgik at være svanger, men at have anvendt Midler til Fosterets Fordrivelse. Hun erklærede derhos, at hun i længere Tid havde staaet i utilladelig Forbindelse med ommeldte Restauratør O. og at hun 4 Gange havde været besvangret af denne, men O. havde hver Gang skaffet Midler tilveie, hvormed Fosteret blev fordrevet. Ved det derefter over O. optagne Forhør vedgik han strax Rigtigheden af dette Udsagn og forklarede, at han havde kjøbt de ommeldte Midler af en examineret Jordemoder, Mad. A. M. B. Nu blev ogsaa denne arresteret og Sagen henvistes til Undersøgelse ved Kriminalretten. Mad. B. har ikke alene vedgaaet Faktum, men har bekjendt, at hun i en meget lang Tid har gjort sig skyldig i den omhandlende Forbrydelse. I Henhold til disse Oplysninger var flere Personer blevne forhørte og arresterede, deriblandt en Entreprenør M., som imidlertid hidtil ikke har villet bekjende, men paastaar, at Mad. B. kun har draget ham ind i Sagen af Hævn fordi han for et Aar siden afbrød en Kjærlighedsforbindelse med hende. Restauratør O. har budt 20,000 Kr. for sin Løsladelse, men kommer nu neppe paa fri Fod, da han i de sidste Dage har tilbagekaldt sin Tilstaaelse.
Straffen for Fosterfordrivelse er ifølge Alm. borgerl. Straffelov § 193 Strafarbeide indtil 8 Aar, under særdeles skjærpende Omstændigheder endog Livstid.