Nr. 4...
om
Restauratøren og Jordemoderen

O, skrækkeligt der er, hvad man maa høre!
Ak, Verden bliver meer og mere fæl,
Man ønsker snart man ikke eier Øre,
Thi troløs er hver evig Moders Sjæl.
Det er jo grusomt nu med Jordemo'ren,
Forfærdet maa man Alle grebne staae!
O slemme Kvinde, nu Du est forloren,
Til Echafottet vist Du vandre maa!

Hvor kunde Du saa rædselsfuldt vel svige
Den Eed, Du lagde af paa Stiftelsen?
Du vidste jo, Du maatte ingen Pige
Og Kone hindre grumt fra Fødselen!
Hvert Barn skal komme fri og frank til Verden,
Maa intet Pulver faae i Moders Liv;
Hu, ha! Ved Tanken om Madammens Færden,
Sig Haaret reiser strax paa Hovedet stiv.

O Kone dog, hvor vil Du kunde stande
Engang for Herrens Aasyn? Veed Du ei,
Man der skal møde med en opreist Pande,
Og brændemærket ei tør vise sig!
O Kone, hvilken grusom, rædsom Trængsel,
Du føle maa for Alt, hvad Du har gjort,
Nu sidder Du i evigt, kvalfuldt Fængsel
Og aldrig aabnes Naadens, Lykkens Port!

Og dem, Du hjulpet har for blanke Kroner
Fra Dynen og i Halmen grusomt ned,
De stakkels Piger og de arme Koner
Om deres Skjæbne nu slets Intet veed!
De sidder nu bag Fængslets skumle Stænger
Tilligemed den fæle Restauratør,
Med Ho'derne de Alle grusomt hænger,
Og En har hængt sig op paa Fængslets Dør.

Hvorlænge at den fæle Sag skal vare,
Det ligger nu for Menneskeblik i Skjul,
Man mener dog man Intet vil erfare
Paa dennehersens Side jo af Jul!
Ti Jul - o hvilken, hvilken Vemodstanke!
Mens vi, vi spiser vores fede Gaas,
En Skare Men'sker da vil sees at vanke
Til "Huset" og faae Plads bag stærken Laas!

Beretning.
Forsterfordrivelsessagen har nu bragt ialt 26 Personer af begge Kjøn i Arrest. De Arresterede ere dels fra Kjøbenhavn, dels fra nærliggende Landsbyer, og de Fleste af dem ere gifte Koner. Mad. B.'s Hjælp har de benyttet før deres Ægteskab og de havde troet den hellige Grav vel forvaret, indtil de fik Troen i Hænde paa det Modsatte. Paa Grund af den forløbne lange Tid og da der ikke for de Flestes Vedkommende foreligger særdeles graverende Omstændigheder antages Straffen at kunne bestemmes til simpelt Fængsel for de Fleste og Vand og Brød for nogle Enkelte. Derimod vil Jordemoderen være vis paa Tugthusstraf, Restauratør O. og dennes Kjæreste Mad. J., samt Voldentreprenør M. og dennes Kjæreste Jomfru St. paa Forbedringshusstraf. Denne vil ikke kunne falde fra Kriminalretten før efter Nytaar og da der naturligvis appelleres til Høiesteret, vil der neppe kunne ventes endeligt Resultat paa Sagen før om et Aar.
Mad. B.'s fraskilte Mand var i Tirsdags i Forhør, men saa sig ikke istand til at give nogen Oplysning i Sagen. Han betegnede Madam B. som en Kvinde, hvori der ikke var noget Ondt, men som en overmaade letsindig Person.
I den "Berlingske Tidende" har der været indrykket en Erklæring om, at adskillige Rygter, som vare satte i Cirkulation om denne Sag, vare dels overdrevne, dels opdigtede; dette var bl. A. Tilfældet med Antallet af de arresterede Personer, hvilke sagdes at være over 60. Det er meget heldig at dette officielle Dementi er fremkommet, hvorved det kristianshavnske Bogtrykkeri og samvittighedsløse Korrespondenter til Provindsbladene stoppes i deres Næringsvei som "Digtere". Kun de fra Trykkeriet i Ravnsborggade 21 udgaaede Beretninger ere de paalidelige og man anmodes derfor om nøie at paase før man kjøber nogen Vise, at den er udgaaet derfra.