Pige=Forføreren
i København

Der vanker en Yngling ad Asfalten hen,
Han kendes som Pigernes Ven,
Hans Frakke er hvid og hans Halsklud er blaa,
Hans Bukser de er graa.
Han smiler og hvisker, og Pigernes Barm
Sig hæver, og snart gaa de kærligt ved hans Arm,
De veed ej, hvad Lumskhed Manden huser,
Men kort sagt, han er en Hjerteknuser;
"Sov let!" er hans Valgsprog! kære Ven, - er du med paa den.
Han elsker i Flæng,
Du kan tro, han er yndig, min Dreng.

Halvhundred Forlovede ejer han jo,
Og dem er han Alle tro,
Vil gifte dem Alle, men tænkt, slig Portion,
Han blev jo til Mormon.
Og derfor en lille fornuftig Pige sa’e:
Dit Hjerte det rummer for meget, hva’ beha’!
Naar med saadan Mange du gi’r Greven,
Saa bliver vist Pladsen noget kneben,
Den Brudeseng bliver vist lidt bred, er du med paa den!
Jeg tror, jeg vil se
Om en anden Plads – bliv ikke vre’.

Men der var jo nok af uskyldige Smaa,
Som glat paa den Limpind mon gaa;
Han drev med dem Alle et syndigt Kommang,
Han var. en Don Johan.
Men saa efterhaanden – hm – ja, saa gik det galt,
For naar man nu saadan skal være overalt,
Saa kan man en Enkelt let forsømme,
- Man maa ej sin Næste haardt fordømme,
Og da han saa vilde glide væk – er De med paa den,
Saa blev Sorgen stor,
Og saa hed det: Ja, du, jeg er Mo’r.

Og straks gav det Genklang, og nu kom der Fler,
Et halvhundred – jo jeg be’r,
Og Alle saa sa’e de det samme, hu ha!
Hvor bli’r dog Fatter a’!
Ak ja, han har troet paa Formerelærens Krav,
Og elsket sin Næste, ja han har elsket brav,
Og Lageret holdt han godt forsynet
Men saa slog det ned i ham som Lynet,
Den Gang Inspektøren sa’e: "Se op!" – Er De med paa den;
Og da han saa kom,
Sa’e de: Vent lidt, saa skal du faa Dom.

Kvinde=Forføreren

Den Handels=Agent i Damehatte, som i denne Tid er bleven anholdt for at have forført mindst 50 unge Kvinder af bedre Familie ved at love dem Ægteskab og derefter for i det mindste 16 Damers Vedkommende har smittet dem med væmmelige Kønssygdomme, saa at der er sket Selvmord og Ulykker i den Anledning, er af fransk Herkomst. Han gik særdeles flot klædt, og med sværtet Overskæg, og overfor Damerne gav han Partiet som en ung naiv og blid Mand, der trængte til en Kvinde til at støtte og frelse ham. Den Rolle have Damerne altid ønsket at overtage, og da han som nævnt rejste med Damehatte, fik han ofte med Damer at gøre. Han er Katolik, synger smukt og havde et indsmigrende Væsen.
Han var omtrent samtidigt forlovet med Døtrene i 42-43 Familier og havde endda 10-12 Ekstra=Kærester, men han valgte aldrig sine Ofre blandt de løse Kvinder, det var altid Piger af godt Rygte og ulastelig Vandel. Han førte Dagbog over dem, noterede naar Bekendtskabet var sket, og hvorledes det gik fremad med Forførelsen og han skrev omhyggeligt den Dag, da han havde naaet sit Maal. Han fik brændt flere af sine Dagbøger, men Politiet fik dog fat i en af dem. Naar han gik med en af Kæresterne og blev set af en anden, og naar denne ønskede Forklaring, svarede han altid: "Det var en Kunde fra Provinserne." Et Sted kaldte han sig Dr. med., og de Damer, som han havde smittet med sin væmmelige Sygdom, kurerede han selv paa.
Det er "Retshjælpen", der har anmeldt ham for Politiet, da en Dame, der var bleven Moder ved ham, henvendte sig her. Man undersøgte hans Forhold, og da der fremkom saa mange Sletheder, fandt man Frugten moden til at plukkes.
En af de unge Piger paa Vesterbro, som var bleven smittet af Forføreren, truede med at angive ham, men han svarede koldblodig, at han netop havde i Sinde at anmelde hende for det Samme.
For Retten er han meget fræk og fremtrædende: han har næppe gjort sig bekendt med, hvor høj Straf der er for hans Forbrydelser, der let kunne komme til at indbringe ham 6-8 Aars Strafarbejde.
Om den Selvmords=Epidemi, som i de sidste otte Dage har krævet 6 Ofre, staar i Forbindelse med denne Sag, er ikke i Alt oplyst, men den stakkelse unge Hattesyerske, som tog Gift og døde under frygtelige Lidelser, var kun 17 Aar, smuk og indtil det ulykkelige Bekendtskab, uskyldig og yndig. Hun forbandede i sine sidste Øjeblikke Forbryderens Navn; hvor mange, der gaa omkring i Angst, Sygdom, Skam og – ventende sig som Mødre, er det jo ikke godt at vide.
Politiet har for de unge Pigers Skyld taget læmpeligt og diskret paa Sagen, hvilket mange Familier maa være det takskyldigt for. Men Assessor Obelitz vil næppe lade Forføreren slippe billigt.